Kok-chè Im-phiau

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

tóng-àn:IPA chart 2018.pdf 國際 (Kok-chè)音標 (Im-phiau) (英語 (Eng-gí): International Phonetic Alphabet簡稱 (kán-chheng)IPA), ()一套 (chi̍t-thò) "語音 (gú-im)符號 (hû-hō)系統 (hē-thóng)",是語言 (gí-giân)學者 (ha̍k-chiá)用來 (iōng-lâi)註明 (chù-bêng) (記錄 (kì-lio̍k)) 人類 (jîn-lūi)社會 (siā-hōe)各種 (kok-chióng)自然 (chū-jiân)語言 (ê)聲音 (siaⁿ-im) (音素 (im-sò͘)語音 (gí-im)) 的標準 (phiau-chún)符號。國際音標是一套統一 (thóng-it)的標準, (i)使用 (sú-iōng)的符號大多數 (tōa-to-sò͘)來自 (lâi-chū)羅馬 (Lô-má)字母 (jī-bú)一部分 (chi̍t-pō͘-hūn)來自希臘 (Hi-lia̍p)字母另外 (lēng-gōa) (koh) (ū)一小部分 (chi̍t-sió-pō͘-hūn)屬於 (sio̍k-î) (sin)發明 (hoat-bêng)

歷史 (Le̍k-sú)背景 (pōe-kéng)[edit]

國濟 (Kok-ché)音標 (siōng) (chá)出現 (chhut-hiān) ()1886 ()兩年 (nn̄g-nî) (āu)也就是 (iā-to̍h-sī)1888年,頭疾擺 (thâu-chi̍t-pái)正式 (chèng-sek) (hiàng)世界 (sè-kài)公佈 (kong-pò͘)彼陣 (Hit-chūn),有一个 (chi̍t-ê) (miâ)後做 (hō͘-chòe)保爾巴西 (Pó-ní-pa-se)的語言學家 (ha̍k-ka)帶領 (tòa-niá)一陳 (chi̍t-tīn)來自英國 (Eng-kok) (kah)法國 (Hoat-kok)的語言教師 (kàu-su),佇國際語音學 (Gú-im-ha̍k)學會 (Ha̍k-hōe)棒贊 (pāng-chān)之哈 (chi-ha) (iōng)兩年的時間 (sî-kan)開發 (khai-hoat) (chhut)國際音標歷史上 (le̍k-sú-siōng)第一 (tē-it) (ê)版本 (pán-pún)。國際音標上早是根據 (kun-kù)斯威特 (Su-ui-te̍k)个羅馬字無 (jī-bô) (lâi)編制 (pian-chè)不如過 (put-jî-koh)後來 (āu--lâi)又閣 (iū-koh)修正 (siu-chèng) (kòe)幾若擺 (kúi-nā-pái)這陣 (Chit-chūn) (teh)使用的國際音泡 (Im-phau)是1993年制定 (chè-tēng)的版本,這个 (chit-ê)版本 (bat)佇1996年升級 (seng-kip)一擺 (chi̍t-pái)

音標簡介 (kán-kài)[edit]

佇IPA系統內短 (lāi-té),有濟濟 (chōe-chōe) (kah)Latin字母 (sio)siâng的子音 (chú-im)比論講 (pí-lūn-kóng) [p ],[b ],[t ],[d ],[k ],[g ],[m ],[n ],[f ],[v ],[s ],[h ],[z ],[l ],[w ]等等 (téng-téng)透底 (thàu-té) (hō͘)歐洲 (Au-chiu)大多數語言吸收器 (khip-siu--khì) (chiū)用法 (iōng-hoat)來講 (lâi-kóng), chhām英語無啥 (bô-siáⁿ)精差 (cheng-chha) (Che)以外 (í-gōa), IPA內底 (lāi-té)一寡仔 (chi̍t-kóa-á)拉珍 (La-tin)字母相siâng的母音 (bú-im)符號,親像 (chhin-chhiūⁿ) "[a ],[e ],[i ],[o ],[u ]..." (to̍h) (khah)接近 (chiap-kūn)西班牙語 (Se-pan-gâ-gí)抑是 (a̍h-sī)義大利語 (Gī-tāi-lī-gí)

嘛有 (Mā-ū)一寡仔佮拉珍字母相仝 (sio-kâng)的IPA符號,發音 (hoat-im) (hām)英語無啥 (kâng),比論講 [j ],[r ],[c ],[y ],這部分 (chit-pō͘-hūn)符號的來源 (lâi-gôan)肯定 (khéng-tēng)毋是 (m̄-sī)英語。舉例 (Kí-lē)說明 (soeh-bêng):

  1. [j ]的發音佮德語 (Tek-gí)抑是荷蘭語 (Hô-lân-gí)的 "j" 相siâng,顛倒 (tian-tó)佮英語無像 (bô-siâng)現代 (Hiān-tāi)英語單詞 (tan-sû)yoke當中 (tang-tiong)y就是 (to̍h-sī) (ài)讀做 (tha̍k-chòe) "[j ]"。
  2. [y ]的發音,佮古英語 (Kó͘-Eng-gí)相siâng,佮現代英語無像。相當於 (Siong-tong-î)現代芬蘭語 (Hun-lân-gí)的 "y",德語的 "y" 佮 "ü",法語 (Hoat-gí)的 "u",或者 (he̍k-chiá)荷蘭語的 "uu"。

IPA主要 (chú-iàu)標音 (phiau-im)原則 (gôan-chek)是 "一个符號干焦 (kan-na) ( (ta)) 代表 (tāi-piáu)一个音素",伊 ()親像 (chhan-chhiūⁿ)英語當中的 "sh" 抑是 "th" 這款 (chit-khóan) "需要 (su-iàu) ()兩个 (nn̄g-ê)子音合做伙 (ha̍p-chò-hóe) (chiah)會當 (ē-tàng)代表一个音素" 的情形 (chêng-hêng)

佇IPA來短 (lāi-té) (lán)發現 (hoat-hiān) (kóng)有的 (ū-ê)符號和拉珍字母 (chiok)siâng的,只不過 (chí-put-kò)告別 (kò-pia̍t)數載 (sò͘-chāi)小寡仔 (sió-kóa-á)變化 (piàn-hòa) (niâ)其實 (Kî-si̍t),這款的符號就是 (ùi)拉珍字母遍來的 (piàn--lâi-ê) (in)的發音 ()原底 (gôan-té)拉徵 (La-tin)認武 (Jīn-bú)差無罪 (chha-bô-chōe)。比論講捲舌音 (kńg-chi̍h-im)[ɳ ]甲齒銀音 (chhí-gîn-im) (齒齦音) [n ],怹的寫法 (siá-hoat) (kah)發音 (lóng) (chin)接近 (chiap-kīn)

佇IPA來短,常在 (chhiâng-chāi)看著 (khòaⁿ-tio̍h)佇一寡仔字母的頭殼頂 (thâu-khak-téng),抑是下底 (ē-té),抑是邊頭 (piⁿ--thâu)註明分音符 (hun-im-hû)。比論講 [n̥ ],這是 (leh)表示 (piáu-sī)一个 "無聲 (bô-siaⁿ)" 的子音。另外,閣有一寡 (chi̍t-kóa)特別 (te̍k-pia̍t)的符號,是咧負責 (hū-chek)說明超音段 (chhiau-im-tōaⁿ)的語音特曾 (te̍k-cheng) (考比講 (khó-pí-kóng) "重音 (tāng-im)" 佮 "語調 (gí-tiāu)")。這款的 (Chit-khóan--ê),親像 [aː ],表示母音[a ]是一个 (tn̂g)母音

國際語音學會建議 (kiàn-gī)咱咧使用IPA的時陣 (sî-chūn)上好 (siōng-hó)愛用重括號 (tiōng-koat-hō) ("[ ]") 包起來 (pau--khí-lâi)因為 (In-ūi)這是牽涉 (khan-sia̍p) (tio̍h)語音標示 (phiau-sī)程度 (thêng-tō͘),也就是常在咧講的 (kóng--ê)廣義 (kóng-gī)轉寫 (chóan-siá) (broad transcription) 佮非廣義 (hui-kóng-gī)轉寫 (narrow transcription) 怹兩項 (nn̄g-hāng)之間 (chi-kan)差別 (chha-pia̍t)一拌 (It-pōaⁿ)來講, "廣義轉寫" 的規則 (kui-chek)是用斜線 (siâ-sòaⁿ) ("/") 來表示; "非廣義轉寫" 用中括號 (tiong-koat-hō) ("[ ]") 表示。

符號表 (Hû-hō-pió)[edit]

子音[edit]

 
p b
   
t d
ʈ ɖ
c ɟ
k ɡ
q ɢ
 
ʔ
m
ɱ
n
ɳ
ɲ
ŋ
ɴ
ʙ
   
r
   
   
ʀ
 
 
   
   
ɾ
ɽ
   
   
 
 
ɸ β
f v
θ ð
s z
ʃ ʒ
ʂ ʐ
ç ʝ
x ɣ
χ ʁ
ħ
ʕ
h
ɦ
ɬ ɮ
   
   
   
   
   
ʋ
ɹ
ɻ
j
ɰ
   
 
 
l
ɭ
ʎ
ʟ
   
  • 排佇 (Pâi-tī)siâng一个鍥仔 (keh-á)內短的音標,比論 (pí-lūn) " ɸ β",正爿 (chiàⁿ-pêng)有聲 (ū-siaⁿ)的子音,倒爿 (tò-pêng)無聲的子音
  • 鍥仔的背景是火夫仔式的 (hóe-hu-á-sek--ê),代表 "無法度 (bô-hoat-tō͘)組合 (chó͘-ha̍p)" 。

母音 (Bó-im)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

電子 (Tiān-chú) (hòa)應用 (èng-iōng)[edit]

國際音標 (im-piau)的Unicode[edit]

Unicode主要處理 (chhú-lí)閣語言的書寫 (su-siá)系統 (só͘)用的符號。親像拉丁 (La-teng)字母 (jī-bó)希攝 (Hi-liap)字母等等。現時 (Hiān-sî)無特別 (ūi)國際音標所用个符號來製登 (chè-teng)Unicode字源 (jī-goân)

二骨 (Jī-kut)[edit]

這馬 (Chit-má)支援 (chi-oân)國際音標的字骨 (jī-kut) ()來愈 (chē)譬論 (Phì-lūn)電腦 (tiān-náu)系統內底 (tiāⁿ)用的 "Times New Roman"。

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Category:International Phonetic Alphabet