Hô-lân-gí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
阿蘭語佇通世界的流通情形。

荷蘭語 (Hô-lân-gí) (荷蘭語,Nederlands) (á)荷蘭語 (O-lân-gí) (和-),低地語 (Kē-tē-gí) () (chi̍t) (khoán) (Pak)German (ê)言語 (giân-gú),是大躍 (tāi-io̍k)220 (bān) (lâng)在地 (chāi-tē)言語,[1][2] 大份 (tōa-hūn)使用者 (sú-iōng-chiá) ()荷蘭 (O-lân) (kap)白耳義 (Pe̍k-ní-gī)

南非 (Lâm-hui) (teh)流通 (liû-thong)非洲語 (Hui-chiu-gí) (Afrikaans) 的源頭 (gôan-thâu)嘛是 (mā-sī)荷蘭語。

(Miâ)[edit]

荷蘭語佇 (in)在第 (chāi-tē)叫法 (kiò-hoat)Nederlands () (chiàu)意思 (ì-sù)低地的 (Kē-tē--ê)( (ōe)),另外 (lēng-gōa)其中 (kî-tiong) (koh) (ū)一个 (chi̍t-ê)腔口 (khiuⁿ-kháu) (kiò)Hollands,意思是 "Holland--的(畫)"。雖然 (Sui-jiân) "Holland" 是咱人 (lán-lâng) (kóng) "荷蘭", "荷蘭 (Hô-lân)" 的語元 (gí-goân)總是 (chóng-sī)一般 (it-poaⁿ)若講 (tio̍h) "荷蘭語" (ia̍h) "荷蘭語",是 (chí)全國性 (choân-kok-sèng)的低地語。

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]

  1. "Het Nederlandse taalgebied". Nederlandse Taalunie. 2005. 2008-11-04 khòaⁿ--ê.  (Hôlân語)
  2. "About the Netherlands". Dutch Ministry of Foreign Affairs. 2008-08-23 khòaⁿ--ê. (Hôlân語)

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Wikipedia