Ukraina

From Lohankhapedia
(Redirected from Ukraine)
Jump to navigation Jump to search
Ukraina
Україна
Flag of Ukraine.svg Lesser Coat of Arms of Ukraine.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Ukraina 的所在
Ukraina 的所在。
首都 Kiev

Ukraina (Україна Ukrayina "Uk-la-í-nah"; 露西亞語 (Lō͘-se-a-gí): Украина), () (thang)音譯 (im-e̍k) (chò)宇克蘭 (Ú-khek-lân) (宇克蘭), () (tang)歐洲 (Au-chiu) (ê)1 (ê)共和國 (kiōng-hô-kok)。 Ukraina是歐洲中部 (tiong-pō͘)的1个國家 (kok-ka) ()於海 (O͘-hái)北方 (pak-hong); 露西亞 (Lō͘-se-a)西風 (sai-hong); Belarus南方 (lâm-hong); 波蘭 (Pho-lân)Slovakia (kap)洪牙利 (Hông-gâ-lī)東方 (tang-hong); RomaniaMoldova東北方 (tang-pak-hong)

露西亞的歷史家 (le̍k-sú-ka) (bat) (kiò)Ukraina後左 (hō͘-chò) " (Sió)露西亞" (Малороссия)。

  • 官方 (Koaⁿ-hong)語言 (gí-giân): Ukraina ()
  • 府城 (Hú-siâⁿ): Kyiv
  • 總統 (Chóng-thóng): Volodymyr Zelensky (Володимир Зеленський)
  • 總理 (chóng-lí): Denys Shmyhal (Денис Шмигаль)
  • 面積 (Bīn-chek): 603,700 km² ( (pâi) ()43 (ūi))。
  • 人口 (Jîn-kháu): 47,732,079 (2004 (),排第24 (ūi); 密度 (bi̍t-tō͘)80/km²)。

地理 (Tē-lí)[edit]

Ukraina的土地 (thó͘-tē)主要 (chú-iàu) (pûi)頭肉 (thô͘-bah)平原 (pêng-goân)高原 (ko-goân) ()。 Dniepr, Donets, Dnister, (Lâm)Bug (chit) (kúi) (tiâu) ()穿 (chhng) (kòe)平原, (lâu) (tùi)於海, Azov (hái) (hit) (pêng) (khì)。佇西南爿 (sai-lâm-pêng)Danube河三角洲 (saⁿ-kak-chiu)是Romania的邊界 (piⁿ-kài) (Soaⁿ)干焦 (kan-na) (ū)西爿 (sai-pêng)Karpat山 (英語 (Eng-gí): Carpathian Mountains) 佮佇Crimea半島 (Poàn-tó)頂懸 (téng-koân)Yaila-Dagh山

Ukraina有溫和 (un-hô)大陸性 (tāi-lio̍k-sèng)氣候 (khì-hāu); 南部 (lâm-pō͘)Crimea海岸 (hái-hoāⁿ) (khah) (sêng)地中海 (tē-tiong-hái) (hêng)的氣候。雨水 (Hō͘-chúi)分配 (hun-phòe) () (chiâu): 西 (sai) (pak) (siāng) (chē),東佮東南 (tang-lâm) (chió)寒人 (Koâⁿ--lâng)溫度 (un-tō͘) (liâng) (於海附近 (hù-kīn)) (kàu) (léng) (內地 (lōe-tē)) (lóng)有。熱人 (Joa̍h--lâng) ()南部 ()別為 (pa̍t-ūi) (ke) (khah) (joa̍h)

人口[edit]

Ukraina (lâng) (chiàm)人口75%,露西亞人 (Lō͘-se-a-lâng)20%。其他 (Kî-thaⁿ)也有 (iá-ū)Romania人 (hām)Moldova人 (0.8%), Belarus人 (0.6%), Crimea Tatar (0.5%), Bulgaria人 (0.4%),洪牙利人 (Hông-gâ-lī-lâng)波蘭人 (Pho-lân-lâng) (0.4%),猶太人 (Iû-thài-lâng) (0.3%)。官方語言是Ukraina語,不而過 (put-jî-kò)露西亞語 (chiâⁿ)普遍 (phó͘-phiàn)

東爿 (Tang-pêng),東南的工業 (kang-gia̍p)地帶 (tē-tài)人口上密集 (bi̍t-chi̍p); 7 (siâⁿ) (tiàm)都市 (to͘-chhī)徛起 (khiā-khí)

Ukraina正教 (Chèng-kàu) (屬於 (sio̍k-î)東方正教) 佮Ukraina希臘 (Hi-lia̍p)天主教 (Thian-chú-kàu)是主要的教派 (kàu-phài)獨立 (To̍k-li̍p)了後 (liáu-āu),露西亞𤆬頭 (chhōa-thâu)的正教教會 (kàu-hōe)組織 (cho͘-chit) (tòe) (leh)婚妻 (hun-chhe) (pun)1个Kyiv宗主教 (Chong-chú-kàu) (英語: Patriarchy) 出來 (chhut-lâi)另外 (Lēng-gōa) (koh)少數 (chió-sò͘)阿克蘭 (O-khek-lân)Autocephalous ("自頭 (Chū-thâu)") 正教,羅馬 (Lô-má)天主教新教 (Sin-kàu)猶太教 (Iû-thài-kàu),佮Islam (kàu)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

(I)本底 (pún-té)蘇聯 (So͘-liân) (SSKL,英語: Union of Soviet Socialist Republics) 西南 (se-lâm) (pō͘)的1个共和國。後來 (Aū--lâi)SSKL幫敗 (pang-pāi), Ukraina煎仔 (choaⁿ-á)1991年8 (go̍eh)宣部 (soan-pō͘)獨立。現此時 (Hiān-chhú-sî)獨立國家 (To̍k-li̍p-kok-ka)組合 (Cho͘-ha̍p) (英語: Commonwealth of Independent States) 的成員 (sêng-ôan)

政治 (Chèng-tī)[edit]

2004年的總統選舉結果

Ukraina是1个3權分立 (koân-hun-li̍p)民主 (bîn-chú)政治體制 (thé-chè)。總統提名 (thê-miâ)𤆬頭的部長 (pō͘-tiúⁿ) (chiah)經過 (keng-kòe)國會 (kok-hōe)同意 (tông-ì)才有準算 (chún-sǹg)

2004年的總統選舉 (sóan-kí)結果 (kiat-kó)出來了後,發生 (hoat-seng) (chin) (tōa)爭議 (cheng-gī)。較 (óa)露西亞的Viktor Yanukovich (the̍h) (tio̍h)49.42% 个選票 (sóan-phiò),較倚西方 (Se-hng)反對派 (hóan-tùi-phài)候選人 (hiō-sóan-jîn)Viktor Yushchenko提着46.70%。 Yushchenko毋承認 (m̄-sêng-jīn)選舉的結果,提出 (thê-chhut)真濟證據 (chèng-kì) (kóng)選計 (sóan-kì)做空 (chò-khang)。伊的陣營 (tīn-iâⁿ)發動 (hoat-tōng)群眾 (kûn-chiòng)包圍 (pau-ûi)政府 (chèng-hú)建築物 (kiàn-tio̍k-bu̍t),佇獨立廣場 (Kóng-tiûⁿ)附近。支持者 (Chi-chhî-chiá) (che)予做 (hō͘-chò) "柑仔色 (Kam-á-sek)革命 (Kek-bēng)"。東爿的地帶對這不滿 (put-móa),有政治人物 (jîn-bu̍t)提出東爿 "自立 (chū-li̍p)" 的主張 (chú-tiuⁿ)

行政 (Hêng-chèng)單位 (tan-ūi)[edit]

Map of Ukraine political enwiki.png

Ukraina分做24个地區 (tē-khu) (後做 (hō͘-chò)oblasti; 單數 (tan-sò͘)oblast), 1个自主 (chū-chú)共和國 (佇Crimea) 佮2个有特殊 (te̍k-sû)法定 (hoat-tēng)地位 (tē-ūi) (chhī) (予做mista; 單數misto):

經濟 (Keng-chè)[edit]

文化 (Bûn-hòa)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Ukraina