Hông-gâ-lī-gí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Magyar語的分佈。

洪牙利語 (Hông-gâ-lī-gí) (洪牙利語, magyar nyelv) () (thang) (kiò) (chò)匈牙利語 (Hiong-gâ-lī-gí) (匈牙利語), ()Ural語言 (gí-giân) (ê)一款 (chi̍t-khóan),是洪牙利 (Hông-gâ-lī) (chham)歐洲 (Au-chiu)聯盟 (Liân-bêng)官方 (koaⁿ-hong)語言 ()洪牙利附近 (hū-kīn)國家 (kok-ka)嘛有 (mā-ū)分佈 (hun-pò͘)在地 (chāi-tē)使用 (sú-iōng)人口 (jîn-kháu) (ū)1500 (bān)

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]