Thian-chú-kàu

From Lohankhapedia
(Redirected from Lô-má Thian-chú-kàu)
Jump to navigation Jump to search

天主教 (Thian-chú-kàu) (ia̍h) (tio̍h) ()天主教會 (Thian-chú-kàu-hoē),是羅馬 (Lô-má)天主 (Thian-chú)教會 (Kàu-hoē)抑是 (ia̍h-sī) (kóng)羅馬公教 (Kong-kàu)教會 (ê)中國式 (Tiong-kok-sek)號名 (hō-miâ),是 (thong)世界 (sè-kài) (siāng) (toā)基督教 (Ki-tok-kàu)教會, (ū)超過 (chhiau-koè)10 (e̍k)信眾 (sìn-chiòng)這个 (Chit-ê)教會的共同 (kiōng-tông)領袖 (léng-siù)教皇 (Kàu-hông)信仰 (sìn-gióng)基礎 (ki-chhó͘)聖經 (Sèng-keng)

(Chiàu)天主教會 (Thian-chú-kàu-hōe) (só͘)講, (in)Ia (so͘)基督 (Ki-tok)創建 (chhòng-kiàn) (chiàⁿ)教會 (kàu-hōe)成接 (sêng-chiap)其獨 (ki-to̍k)第一大 (tē-it-tāi)使徒 (sù-tô͘)並扯 (pēng-chhiá)教宗 (kàu-chong) (Sèng)伯多祿 (Pek-to-lo̍k) (彼得 (Pí-tek)) 的後架 (āu-kè)

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiong)[edit]