Kàu-hông

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
教皇文章。

教皇 (Kàu-hông) (教皇) (ia̍h)教宗 (Kàu-chong) (教宗),Latin () () (chòe)papa ()羅馬 (Lô-má)天主教 (Thian-chú-kàu) (ê)領導 (léng-tō)嘛是 (mā-sī)Vaticano元首 (gôan-siú)。 2013 ()3 (goe̍h)13開始 (khai-sí)的266-tāi教宗是Franciscus (i) (chêng) (jīm)2005年4月19 (ji̍t)捷位 (chia̍p-ūi)Benedictus 16 ()

(Miâ)[edit]

(Tang)亞洲 (A-chiu)傳統 (thoân-thóng) (khah) (chia̍p) (ēng) "教皇" (教皇) 這个 (chit-ê)漢字詞 (Hàn-jī-sû)親像 (chhin-chhiūⁿ)越南語 (Oa̍t-lâm-gí)Giáo hoàng日本語 (Ji̍t-pún-gí)Kyōkō韓國語 (Hân-kok-gí)Gyohwang閩東語 (Bân-tang-gí)Gáu-huòng (kap)蓄家語 (Hak-ka-gí) (Kau)fòng等等 (téng-téng) ()日本畫 (Ji̍t-pún-ōe)早期 (chá-kî) (koh) (ū) "法王 (Hoat-ông)" (法王 hôô) (chit) (khoán)叫發 (kiò-hoat)近今 (Kīn-taⁿ)華語界 (Hôa-gí-kài)一般 (it-poaⁿ) (kái)用 "教宗" (教宗 jiàozōng)。

相關 (Siong-koan)[edit]