Pang-chān:IPA

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
The latest official IPA chart, revised怹2020

(Chia) ()幫助 (pang-chō͘)用者 (iōng-chiá)瞭解 (liáu-kái) (pún)Wikipedia (tùi)IPA (國際 (Kok-chè)音標 (Im-phiau)) 使用 (sú-iōng) (ê)幫贊頁 (pang-chān-ia̍h)

(Kok)言語 (giân-gí)專門 (choan-bûn)[edit]