Pang-chān:Siaⁿ-im tóng-àn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Wikipedia (iōng)Ogg Vorbis (.ogg) (chit) (khoán)聲音 (siaⁿ-im)檔案 (tóng-àn) (ê)編碼 (pian-bé)格式 (keh-sek) (Che)袂輸 (bē-su)MP3精差 (cheng-chha) ()專利 (choan-lī)包袱 (pau-ho̍k)因為 (In-ūi) (khah) (sin),聲音軟體 (nńg-thé)支援 (chi-oān)程度 (thêng-tō͘)比較 (pí-kàu) (khah) () (ū)可能 (khó-lêng)需要 (su-iàu)另外 (lēng-gōa)安裝 (an-chng)軟體健 (nńg-thé-kiāⁿ)

Windows[edit]

  • Illiminable。com/ogg提供 (thê-kiong)各種 (kok-chióng)Windows版本 (pán-pún)的Ogg Vorbis (kap)Ogg Theora的codec廿 (Ji̍h) "Download Now" (lia̍h)軟體,執行 (chip-hêng)安裝。安裝了後 (liáu-āu)包括 (pau-koah)Windows Media player在內 (chāi-lāi)一寡仔 (chi̍t-kóa-á)聲音家私 (ke-si) (tio̍h)才調 (châi-tiāu) (pàng)Ogg檔案。
  • MPlayer for Windows [1]is available as a zip file, and can play .ogg files with the library being installed mplayer。
  • An alternative to Windows Media Player is VLC

Macintosh[edit]

Linux/Unix[edit]

  • libtheora [2]is required for Ogg Theora support。 It comes with a demo video player (player_example)。
  • MPlayer [3]can play Ogg Theora files using a previously-built libtheora。Note: a prebuilt package (such as an RPM) may not include support for all codecs: consult the MPlayer documentation for instructions on compiling it yourself with appropriate codecs。
  • Totem [4]is the default movie player inGNOME。 It can also play music。