From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
?
保育狀況
保存情形: 有駱姓
生物學分類
介: Animalia
門: Chordata
公: Mammalia
目: Perissodactyla
科: Equidae
屬: Equus
指: E。 caballus
學名
Equus caballus
Linnaeus, 1758

() (ia̍h)Equus caballus ()1 (khoán) (toā) (hêng) (ê)奇蹄 (khia-tê) (odd-toed ungulate) 飼奶 (chhī-leng)動物 (tōng-bu̍t)屬佇 (sio̍k-tī)現此時 (hiān-chú-sî)Equidae (kho)Equus (sio̍k)10 (chéng)內抵 (lāi-té); 有時 (ū-sî) ()予人當做 (tòng-chò)野馬 (iá-bé) (wild horse) 的亞種 (a-chéng)Equus ferus caballus (Siāng) (chá) (tiàm) ()美洲 (Bí-chiu)演化 (ián-hoà)尾仔 (boé--á) (hia) (soah)khu̍t (chéng); 顛倒 (tian-tò)Europa (khah) (ū)發展 (hoat-tián)。馬嘛是1款駱姓 (lo̍h-sèng) (domesticated),有經濟 (keng-chè)價值 (kè-ta̍t)的動物; 佇宗教 (chong-kaù) (kap)神話 (sîn-oē) (chin)重要 (tiōng-iàu)往過 (Éng-koè)馬有運輸 (ūn-su)功能 (kong-lêng); 嘛下當 (ē-tàng) (chiâⁿ) (chò)食物 (chia̍h-mi̍h)燃料 (jiân-liāu),抑衣物 (i-bu̍t); 甚至 (sīm-chì)相戰 (sio-chiàn) (ēng)戰馬 (chiàn-bé) (war horse)。馬約讓 (iok-liōng)佇10,000 () (chêng)駱姓,5000 BC有較顯明 (hián-bêng)證據 (chèng-kù) (kaù)2000 BC (chiah) (khah)普遍 (phó͘-phiàn) (Hit)當陣 (tang-chūn) (khí)養市出來 (iúⁿ-chhī--chhut-lâi)的馬 ()有真 (chē)有的 (ū-ê)會當 (ē-tàng) (koà)馬鞍 (bé-oaⁿ) (lâi) (khiâ),有的會當掛馬具 (bé-kū) (horse tack) 來 (thoa)馬車 (bé-chhia) (carriage) 抑 () (plow)。有 (koá)所在 (só͘-chāi) (ē) (chia̍h)馬肉 (bé-bah)馬奶 (bé-leng),有寡所在馬是禁忌 (kìm-khī)的食物 (taboo food)。佇先進 (sian-chìn)國家 (kok-ka) (developed country),馬大體 (tāi-thé)是用踮義量 (gī-niū)運動 (ūn-tōng); 毋過 (m̄-koh) ()工業化 (kang-gia̍p-hoà)地區 (tē-khu)猶原 (iû-goân) (tio̍h)馬來 (taù)作穡 (choh-sit)

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Category:Equus caballus

Wikispecies
Wikispecies 有關係
的資料.