It-poaⁿ siōng-téng domain

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

一般 (It-poaⁿ)上頂 (siōng-téng)domain (一般上頂--,英語: Generic top-level domain) 簡稱 (kán-chheng)gTLD ()ICANN管理 (koán-lí) (ê)上等 (siōng-téng)domain (chi) (it)包含 (pau-hâm) .com.info.net.org (téng)domain (miâ).biz.name (kap) .pro等等 (ū)時候 (sî-hāu) () (hō͘) (lâng) (khoàⁿ) (chò)是一般上頂domain。