.eu

From Lohankhapedia
(Redirected from .ею)
Jump to navigation Jump to search

.eu ()歐洲 (Au-chiu)聯盟 (Liân-bêng) (ê)國家馬 (kok-ka-bé)上等 (siōng-téng)domain (ccTLD)。