New Guinea

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
LocationNewGuinea.png
Guinea (區別易 (khu-pia̍t-ia̍h)) (lia̍t) (chhut) (miâ)親像 (chhin-chhiūⁿ) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ).

New Guinea ()世界 (sè-kài) ()2 (tōa)島嶼 (tó-sū) ()澳洲 (Ò-chiu) (pak)西爿 (Sai-pêng)印尼 (Ìn-nî)統治 (thóng-tī)領土 (léng-thó͘) (Papua (séng)),東爿 (tang-pêng)Papua New Guinea (kok)這个 (Chit-ê)名是歐洲 (Au-chiu)行船人 (kiâⁿ-chûn-lâng)號的 (hō--ê) (in)感覺 (kám-kak)New Guinea (lâng) (sêng)非洲 (Hui-chiu)Guinea人。

7000年前 (nî-chêng)New Guinea猶是 (iáu-sī) (hām)澳洲 (kāng)1 ()大陸 (tāi-lio̍k) (號做 (hō-chò)Sahul),後來 (āu--lâi) (im)大水 (tōa-chúi) (seⁿ)1 (ê)Arafura (hái) (kap)Torres海峽 (Hái-kiap)出來 (chhut-lâi)

地理 (Tē-lí)生態 (seng-thài)[edit]

New Guinea (kīn)赤道 (chhiah-tō)雨水 (hō͘-chúi) (chē), 1 () (siāng) (chē) (lo̍h)400英寸 (eng-chhùn) (Chin) (chia̍p)地動 (tē-tāng)低地 (Kē-tē)地區 (tē-khu)氣候 (khì-hāu) (sio)lo̍h,生態屬於 (sio̍k-î)熱帶 (jia̍t-tài)森林 (sim-lîm)內地 (Lōe-tē)地形 (tē-hêng)複雜 (ho̍k-cha̍p)四界 (sì-kè)權權低低 (kôan-koân-kē-kē)山谷 (soaⁿ-kok)系統 (hē-thóng)所以 (só͘-í)號做權地 (koân-tē)氣溫 (khì-un)比較 (pí-kàu) (khah) ()

權代 (Koân-tē)森林 () (siū)農業 (lông-gia̍p)影響 (éng-hióng) (tùi)7,000年 (chêng)開始 (khai-sí)減少 (kiám-chió)。這个趨勢 (chhu-sè)到甲 (kàu-kah)1,200年前當定 (tòng-tiāⁿ) (Hit)時期 (sî-kî)的New Guinea人大概 (tāi-khài) (ūi) (beh)應付 (èng-hù)人口 (jîn-kháu)成長 (sêng-tióng)壓力 (ap-le̍k)發展 (hoat-tián)做籃 (chō-nâ)技術 (ki-su̍t)大良 (tōa-liōng) (chèng)木麻黃 (bo̍k-môa-hông) (學名 (ha̍k-miâ): Casuarina), (thang)維持 (î-chhî)土地 (thó͘-tē)價值 (kè-ta̍t)林業 (Nâ-gia̍p)技術對人口中心 (tiong-sim)碳出去 (thoàⁿ--chhut-khì)

New Guinea本底 (pún-té)親像澳洲 (ū)大隻 (tōa-chiah)有袋 (ū-tē)動物 (tōng-bu̍t) (marsupial),總是 (chóng--sī)後來 (hō͘) (lia̍h) (kah) () (chhun)

經濟 (Keng-chè)[edit]

低地的New Guinea人 (pun)幾種 (kúi-chióng)經濟模式 (bô͘-sek) ()抑是 (a̍h-sī)河的 (hô--ê) () (Tòa)湳地的 (làm-tē--ê)依賴 (i-lāi)野生 (iá-seng)sago palm; (che)澱粉 (tiān-hún)成份 (sêng-hūn)不止仔 (put-chí-á) (koân) (khioh) ()作穡 (choh-sit) (khah) (ē) ()其他的 (Kî-thaⁿ--ê) (chèng)今蕉 (kin-chio)山藥 (soaⁿ-io̍h) (kiam)拍獵 (phah-la̍h)

權代的New Guinea人主要 (chú-iàu) (khò)農業過日 (kòe-ji̍t)到今 (kàu-taⁿ)已經 (í-keng)有7,000年 () (Choân)世界干焦 (kan-taⁿ)有9个所在 (só͘-chāi) (bat)獨立 (to̍k-li̍p)發展出知皮 (chai-phôe)野生植物 (si̍t-bu̍t)的技術 -- New Guinea是其中 (kî-tiong)1个。怹傳統 (thoân-thóng)種作物 (chèng-choh-bu̍t)主要有芋仔 (ō͘-á)根招 (kin-chio)山藥甘蔗 (kam-chià),佮番薯 (han-chî); 精牲 (cheng-seⁿ) (ti) (ke)。其中芋仔,根招,番薯,甘蔗 (chit)4 (hāng)是New Guinea人代先 (tāi-seng)野生指 (iá-seng-chéng)栽培 (chai-pôe)出來的農作物 (lông-chok-bu̍t)現代 (Hiān-tāi)農學 (lông-ha̍k)專家 (choan-ka)猶原 (iû-goân)法度 (hoat-tō͘)解說 (kái-soeh)一寡仔 (chi̍t-kóa-á)New Guinea農業技術的原理 (goân-lí) (tan) (chai)有效 (ū-hāu)

南島 (Lâm-tó)約略 (iok-lio̍k)3,600年前對東南亞 (Tang-lâm-a)引進 (ín-chìn)雞佮豬這2 (chióng)精牲仔 (cheng-seⁿ-á)。番薯敢若 (ká-ná)最近 (chòe-kīn)幾百年 (kúi-pah-nî) (chiah)菲律賓 (Hui-li̍p-pin)引入來 (ín--ji̍p-lâi)的 ( (koh) (chá)西班牙 (Se-pan-gâ) (chah)南美 (Lâm-bí)番薯 (khì) (kàu)菲律賓)。番薯比芋仔較 (khoài)成熟 (sêng-se̍k)產額 (sán-gia̍h) ()較大,又閣 (iū-koh)毋驚 (m̄-kiaⁿ)頭肉 (thô͘-bah) (sán); 引進了後 (liáu-āu)變成 (pìⁿ-chiâⁿ)權代上重要 (tiōng-iàu)的農作物。

人口[edit]

佇權代地區, Baliem佮Wahgi山谷上 (khoah)人口 (gia̍h)密度 (bi̍t-tō͘) (lóng)上權。過去 (Kè-khì)久久 (kú-kú)1 (pái)火山 (hóe-soaⁿ)爆發 (po̍k-hoat)衝出來 (chhèng--chhut-lâi)火烌 (hóe-hu) (pó͘)頭肉的作用 (chok-iōng),總是原仔 (oân-ná)造成 (chō-chiâⁿ)人口大增加 (cheng-ka)人口壓力幾若的 (kúi-nā-ê)因素 (in-sò͘)影響。除了 (Tû-liáu)相戰 (sio-chiàn)以外 (í-gōa),傳統社會 (siā-hōe)又閣u刣嬰 (thâi-eⁿ) (the̍h)囡仔 (gín-á)避孕 (pī-īn)禁約 (kìm-iok)等等 (téng-téng)步數 (pō͘-sò͘)降低 (kàng-kē)人口。

近代 (Kīn-tāi)因為 (in-ūi)公共 (kong-kiōng)衛星 (oē-seng) (sin)種作物 (chèng-chok-bu̍t)部落 (pō͘-lo̍k)之間 (chi-kan)原仔無閣再 (koh-chài)相戰。

社會[edit]

權代人 (Koân-tē-lâng)的傳統社會會使 (ē-sái) (kóng)平等 (pêng-téng)。怹無 (ông)嶺子 (sīm-chí)無部落頭人 (thâu-lâng)庄頭 (Chng-thâu)是上權,上基本 (ki-pún)單位 (tan-ūi)數量 (sò͘-liōng)真濟。見若 (Kiàn-nā)有重要的代誌 (tāi-chì)需要 (su-iàu)訣等的 (koat-téng--ê)逐雞 (ta̍k-ke) () (chi̍p)做伙 (chò-hóe)開會 (khui-hōe)議論 (gī-lūn)。因為無正式 (chèng-sek)的頭人 (極雞 (ke̍k-ke)幾的仔 (kúi-ê-á)卡有影響力 (éng-hióng-la̍t)裝明 (chng-bîn)號做 "大的 (tōa--ê)"),通常 (thong-siông)需要討論 (thó-lūn)真久才有法度 (ū-hoat-tō͘)達成 (ta̍t-sêng)共識 (kiōng-sek) (草根性 (chháu-kin-sèng)民主主義 (bîn-chú-chú-gī))。這 (khoán)政治 (chèng-tī)文化 (bûn-hòa)到今 (iáu)佇咧 (tī--teh)

歷史 (Le̍k-sú)事件 (sū-kiāⁿ)[edit]

佇46,000年前開始有人離開 (lī-khui)亞洲 (A-chiu)大陸經過 (keng-kòe)印尼群島 (kûn-tó) (lâi)到New Guinea (當時 (tong-sî)Australia共1塊大陸)。

南島人佇3,600年前殖民 (si̍t-bîn)New Guinea東南 (tang-lâm),北,佮西 (sai)沿海 (iân-hái)地帶 (tē-tài)以及 (í-ki̍p)西,北, (tang)的一寡仔海島 (hái-tó)遐的 (Hiah-ê)地區和東南亞婆持 (pô-chhî)相業 (siang-gia̍p)關係 (koan-hē)甚只 (Sīm-chí)中國 (Tiong-kok)瓷仔 (hûi-á)經過東南亞 (ūn)到New Guinea。

Portugal (chek)的行船人佇1526年看著 (khoàⁿ-tio̍h)New Guinea。海岸 (Hái-hōaⁿ)低地位仔 (kē-tē-ūi-á) (chū)彼陣 (hit-chūn)開始有歐洲人 (Au-chiu-lâng)到位 (kàu-ūi)拜訪 (pài-hóng)。內地的權代地區因為交通 (kau-thong)利便 (lī-piān),真oh入山 (ji̍p-soaⁿ),歐洲人掠準 (lia̍h-chún)無帶人。一直 (It-ti̍t)1930年代 (nî-tāi)才有外人 (gōa-lâng)使 (sái)飛行機 (hui-hêng-ki) (poe) (kòe)內地,彼時 (hit-sî)發覺 (hoat-kak)高地 (ko-tē)當時仔 (tang-sî-á)幾若百萬 (kúi-nā-pah-bān)人。

低地國 (Kē-tē-kok)1828年聲明 (seng-bêng) (hōaⁿ)西半爿 (sai-pòaⁿ-pêng)德國 (Tek-kok)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)1884年分割 (hun-koah)東半爿 (tang-pòaⁿ-pêng),這後來屬於Australia管轄 (koán-hat)。到甲1960年規个 (kui-ê)New Guinea (包括 (pau-koah)內地) 攏是歐洲國家 (kok-ka) (teh)岸。總是New Guinea的歐洲人人口從到今 (chêng-kàu-taⁿ)攏無原住民 (goân-chū-bîn)濟。佇1880年代進前 (chìn-chêng),會使講所有 (só͘-ū)的歐洲殖民計劃 (kè-e̍k)攏因為熱帶傳染病 (thoân-jiám-pēⁿ)泉仔 (choâⁿ-á)失敗 (sit-pāi)。遐的 (pēⁿ)包括malaria肝炎 (koaⁿ-iām)。 (權代無malaria,毋過 (m̄-koh)歐洲人到1930年代才到位.)

政治地圖

New Guinea人本身 (pún-sin)嘛無 (chhiūⁿ)Australia原住民 (和怹共祖先 (chó͘-sian)) 受 ()大陸傳染病影響 (hiah)傷重 (siong-tiōng)。這檢采 (kiám-chhái)是因為歐洲人 (bōe)到位進前, New Guinea就已經和亞洲有長期 (tn̂g-kî)接觸 (chiap-chhiok)經驗 (keng-giām)在地 (chāi-tē)人口有久長 (kú-tn̂g)時間 (sî-kan) (3,500年) 通粒積 (lia̍p-chek)抵抗力 (té-khòng-la̍t) (Koh),到甲歐洲人殖民成功 (sêng-kong),現代公共衛星技術已經比往過仔 (éng-kòe-á)雞真發達 (hoat-ta̍t)。歐洲典型 (tián-hêng)穀物 (kok-bu̍t) (麥仔 (be̍h-á)) 佮精牲仔 ( () (iûⁿ)) 無法度適應 (sek-èng)New Guinea的環境 (khoân-kéng)。到今New Guinea的農業主要猶是 (iá-sī) (iōng)古早 (kó͘-chá)傳落來 (thoân--lo̍h-lâi)的熱帶種作 (chèng-choh)技術。

東平 (Tang-pêng)佇1960年代對Australia獨立出去 (chhut-khì)。印尼脫離 (thoat-lî)低地國統治無 (jōa)久就順勢 (sūn-sè) (chiàm)New Guinea西爿,號名 (hō-miâ) (chò)Irian Jaya省。這會使講是南島民族 (Lâm-tó-bîn-cho̍k)接紲 (chiap-sòa) (ǹg)擴充 (khok-chhiong)的1个 ()

文化[edit]

語言 (Gí-giân)真濟, 1,000種左右 (chó-iū),其中半數 (poàⁿ-sò͘)人口無到500人。沿海的一寡仔語言艦著 (lām-tio̍h)南島語系 (Lâm-tó-gí-hē)的成份。