Kûn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Hawaii 群島。

群島 (Kûn-tó) (群島),或者 (he̍k-chiá)列島 (lia̍t-tó) (列島), () (chi̍t) (tīn)相倚 (sio-óa) (ê)島嶼 (tó-sū) (in)一般 (it-poaⁿ) (ū)共同 (kiōng-tông)地質 (tē-chit)背景 (pōe-kéng)。群島通常 (thong-siông)出現 (chhut-hiān) ()開放 (khai-hòng)海域 (hái-he̍k) (khah) (chió)出現佇 (tōa) (phìⁿ)陸地 (lio̍k-tē)。群島定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)火山 (hóe-soaⁿ)沿 (iân)海嶺 (hái-niá) (ia̍h)熱點 (jia̍t-tiám)形成 (hêng-sêng)