Pe̍h-ōe-jī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
白話字的舉例。
(Pún)條目 (tiâu-bo̍k) (chú) (Ho̍h)-ló話的 (oē--ê)羅馬字 (Lô-má-jī)客語的 (Kheh-gí--ê) (chhiáⁿ) (khoàⁿ)客語 (Kheh-gí)白話字 (Pe̍h-oē-jī)

白話字 (Pe̍h-ōe-jī) (POJ; 漢字 (Hàn-jī): 白話字) () (chi̍t) (khoán) (iōng)Latin (羅馬 (Lô-má)) 拼音 (phèng-im)系統 (hē-thóng) (lâi) (siá)台灣 (Tâi-ôan) (ê)語言 (gí-giân)書面 (su-bīn)文字 (bûn-jī)因為 (In-ūi)當初 (tong-chho͘)傳教士 (thôan-kàu-sū)引入來 (ín--jı̍p-lâi)的,所以 (só͘-í)抑有人 (ia̍h-ū-lâng) ()POJ叫做 (kiò-chò)教會 (Kàu-hōe)羅馬字或者 (he̍k-chiá)簡稱 (kán-chheng)教羅 (Kàu-lô)不而過 (Put-jî-kò)現代 (hiān-tāi)使用者 (sú-iōng-chiá)袂少 (bē-chió)毋是 (m̄-sī)教徒 (kàu-tô͘),教徒 () (chin) (chē)袂曉 (bē-hiáu)POJ。

定義 (Tēng-gī)[edit]

(Tùi)發展史 (hoat-tián-sú)角度 (kak-tō͘)來看, POJ會使 (ē-sái)包括 (pau-koat)早前 (chá-chêng)引入 (ín-ji̍p)東南亞 (Tang-lâm-a)閩南 (Bân-lâm)地帶 (tē-tài) (koh) (ū)親情 (chhin-chiâⁿ)關係 (koan-hē)的拼音系統。不過 (Put-kò)彼寡 (hit-kóa)系統 (kap)現代POJ明顯 (bêng-hián)精差 (cheng-chha)

書寫 (su-siá)語言的角度來看, “典型 (tián-hêng)” 的POJ是用 (leh)鶴-ló ()總是 (Chóng--sī) (kàu) (kah)20世紀 (sè-kí) 嘛有用來寫客語有寡 (Ū-kóa)POJ推廣者 (chhui-kóng-chiá)嘛共台灣 (Tâi-oân)南島語系 (Lâm-tó-gí-hē)的文字當做 (tòng-chò)是POJ的一部分 (chi̍t-pō͘-hūn)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

背景 (Pōe-kéng)[edit]

()台灣[edit]

POJ並毋是 (pēng-m̄-sī)台灣 (siōng) (chá)有的拼音文字。

日本 (Ji̍t-pún)政府 (chèng-hú)國民黨 (Kok-bîn-tóng)政府對白話字的壓迫 (ap-pek)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

1990年代 (nî-tāi)了後 (liáu-āu)發展 (hoat-tián)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

字母 (Jī-bó)[edit]

字母的號名 (hō-miâ)[edit]

個別 (kò-pia̍t)字母的號名, ()chiō是對字母個別指名 (chí-miâ) ()使用 (sú-iōng)讀法 (tha̍k-hoat)以下 (í-hā)其中 (kî-tiong)一款:[1]

字母 a b ch chh e g h i j k kh l m n ng o p ph s t th u
讀法 a bi chi chhi e gi hi i ji ki khi li mi ni ngi o pi phi si ti thi u

正字法 (Chiàⁿ-jī-hoat)[edit]

白話字文獻 (bûn-hiàn)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

電腦 (Tiān-náu)處理 (chhú-lí)[edit]

主要 (Chú-iàu)文章 (bûn-chiuⁿ): 電腦處理白話字

批評 (Phoe-phêng)[edit]

  • 拼音系統 (文字) () (ha̍h)漢語 (Hàn-gí)需要 (su-iàu),因為漢語單音節 (tan-im-chiat)詞彙 (sû-lūi)特別 (te̍k-pia̍t)濟。
  • POJ字母的讀音 (tho̍k-im)英語 (Eng-gí) (chha)真濟。
  • POJ是音標 (im-phiau) ()文字
  • POJ抑是 (a̍h-sī)其他 (kî-tha)的羅馬字是 “外來 (gōa-lâi)” 的,毋是 “本土 (pún-thó͘)” 的。

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  1. 台灣基督長老教會總會台灣族群母語推行委員會, pian. (2003). "白話字字母歌". 白話字基礎教材. 使徒出版有限公司. ISBN 957-28504-9-0. 

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Category:Southern Min vernacular literature