Elihu Doty

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Doty的相

Elihu Doty (1809年 9月20日 – 1864年 11月30日) () (chi̍t) (ūi) ()19世紀 (sè-kí) (kòe)中國 (Tiong-kok) (ê)美國 (Bí-kok)傳教士 (thoân-kàu-sū) (kiam)言語學 (giân-gú-ha̍k) (chiá) (I)負責 (hū-chek) (liáu)第一 (tē-it) (phō) (iōng)英語 (Eng-gú)撰寫 (choān-siá)完成 (oân-sêng)閩南語 (Bân-lâm-gú)教科書 (kàu-kho-su) () (chiū) (chāi)1853 ()出版 (chhut-pán)Anglo Chinese Manual of the Amoy Dialect雖然 (Sui-jiân)白話字 (Pe̍h-ōe-jī)確切 (khak-chhiat)起源 (khí-goân)猶原 (iu-goân)存在 (chûn-chāi)疑問 (gî-būn)但是 (tān-sī)一般 (it-poaⁿ) (lóng) () (hām)打馬字 (Táⁿ-má-jī)鬥陣 (tàu-tīn)看做 (khoàⁿ-chò)是白話字的發明者 (hoat-bêng-chiá) (ah) (chit) (thò)文字 (bûn-jī)系統 (hē-thóng)到今 (kàu-taⁿ)原在 (goân-chāi)是閩南語 (siōng)捷看 (chia̍p-khoàⁿ)正字法 (chiàⁿ-jī-hoat)

出版物 (Chhut-pán-bu̍t)[edit]

  • Doty, Elihu (1850). Some thoughts on the proper term to be employed to translate Elohim and Theos into Chinese. Shanghae: Mission Press. OCLC 31245161. 
  • Doty, Elihu (1853). Anglo Chinese Manual of the Amoy Dialect. Guangzhou: Samuel Wells Williams. OCLC 20605114. 

參考 (Chham-khó)[edit]