Pêⁿ-po͘-cho̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
1897-nî hip--ê, Tâi-pak Kanatsui-siā ê Pêⁿ-po͘-cho̍k-lâng.
Chá-kî Tâi-ôan ê gôan-chū-bîn-cho̍k hun-pò͘.

平埔族 (Pêⁿ-po͘-cho̍k) () (khiā) ()台灣 (Tâi-ôan)平陽 (pêⁿ-iûⁿ)區域 (khu-he̍k) (ê)原住民族 (gôan-chū-bîn-cho̍k)。 "平埔 (Pêⁿ-po͘)" 就是 (tō-sī)平洋 (pêⁿ-iûⁿ)意思 (ì-sù) (Ū) () () ()平埔族 (kóng) (chò)平埔總是 (chóng--sī)平埔族窮實 (khêng-si̍t) (chí)無仝 (bô-kâng)文化 (bûn-hòa),無仝語言 (gí-giân),無仝埔落 (po͘-lo̍k)認同 (jīn-tông)軌也陳 (kúi-ā-tīn)族群 (cho̍k-kûn)所以 (só͘-í)嘛有 (lâng)主張 (chú-tiuⁿ) (tio̍h)號做 (hō-chò)平埔族群 (Pêⁿ-po͘-cho̍k-kûn) (khah)對同 (tùi-tâng)

差不多 (chha-put-to)400 (tang) (chêng)漢人 (Hàn-jîn) (chiah) ()遷徙 (chhian-sóa) (lâi)臺灣 (Tâi-ôan)開荒 (khui-hng) (kap)徛起 (khiā-khí)進前 (chìn-chêng),台灣西爿 (sai-pêng)的平洋, (chá) ()誠濟 (chiâⁿ-chē)平埔族佇 (hia) (ùi)基隆 (Ke-lâng)一直 (it-ti̍t) (kàu)恆春 (Hêng-chhun) (lóng)有平埔族徛起,甚至 (sīm-chì)包括 (pau-koat)後山 (āu-soaⁿ)宜蘭 (Gî-lân)嘛有Kavalan平埔族。

平埔族這个 (chit-ê) (miâ)已經 (í-keng)逐个 (ta̍k-ê)慣勢 (kòan-sì)範圍 (hōan-ûi) (leh)親像 (chhin-chhiūⁿ)Amis (cho̍k)雖罔 (sui-bóng)大部份 (tōa-pō͘-hūn)嘛徛佇平陽,毋過 (m̄-koh) () (sǹg)佇平埔內短 (lāi-té)

平埔族佮漢人的語言 (hām)文化攏各樣 (koh-iūⁿ) () (chiàu)語言,社會 (siā-hōe),文化佮體質 (thé-chit) (khòaⁿ) (in)和 "高山族 (Ko-soaⁿ-cho̍k)" 仝款 (kāng-khóan),佇人類學 (Jîn-lūi-ha̍k)屬佇 (sio̍k-tī)南島語族 (Lâm-tó-gí-cho̍k)

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Plains Aborigines of Taiwan