Siraya-cho̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Sirayanative.jpg

Siraya (cho̍k) ()徛起 (khiā-khí) ()台灣 (Tâi-oân)西南 (se-lâm)地區 (tē-khu) (ê)原陣民 (goân-chūn-bîn) (In)主要 (chú-iàu)今仔日 (kin-á-ji̍t)臺南 (Tâi-lâm)地區生活 (seng-oa̍h) ()廣義 (kóng-gī) (lâi) (kóng)高雄 (Ko-hiông)地區的Makatao族 () (sǹg)Siraya的 (chi̍t) (hūn)。怹 (ū) (koá)後尾 (āu-boé) (koh) (soá) (khí)台灣的東部 (tang-pō͘)