Kavalan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

噶瑪蘭 (Kat-má-lán) (噶瑪蘭),抑是 (a̍h-sī)Kavalan () (ùi)Kavalan (cho̍k) (ê)Kebalan翻个 (hoan--ê) ()原來的 (goân-lâi--ê)意思 (ì-sù)是 "扳員 (Peⁿ-goân) (lâng)",會使 (ē-sái) (chí):

參考 (Chham-khó)[edit]

__DISAMBIG__