Pang-chān:Án-chóaⁿ tha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

如何讀 (華語 (Hôa-gí)) – How to read (英語 (Eng-gí))

(Chit) (phiⁿ)文章 (bûn-chiuⁿ) ()Wikipedia使用 (sú-iōng)說明 (soat-bêng) (ê)1部分 (pō͘-hūn)本文 (Pún-bûn)紹介 (siāu-kài)適合 (sek-ha̍p)閱讀 (ia̍t-tha̍k)Wikipedia的家私 (ke-si)關係 (Koan-hē)一般性 (it-poaⁿ-sèng)問題 (būn-tê) (chhiáⁿ)參考 (chham-khó)FAQ

Wikipedia使用曼谷馬 (Bān-kok-bé)字形 (jī-hêng)顯示 (hián-sī)白話字 (Pe̍h-oē-jī)大部分 (Tōa-pō͘-hūn)的browser ("瀏覽器 (liû-lám-khì)") (lóng)會當 (ē-tàng)正常 (chèng-siông)顯示Wikipedia的文字 (bûn-jī)以下 (Í-hā) (lia̍t) (chhut)建議 (kiàn-gī) (kap) ()建議使用的browser。請補充 (pó͘-chhiong)

建議使用[edit]

tóng-àn:Wikipedia Firefox 0.8.png
Mozilla Firefox 0.8, Windows XP。
tóng-àn:Wikipedia Firefox 0.9 OpenType.png
Mozilla Firefox 0.9, Windows XP,佇實驗性的 OpenType 環境。

Mac[edit]

  • OSX
Safari 1.2 (v125) (pán)以上 (í-siōng)
  • OS 9

Linux[edit]

Windows[edit]

Windows XP+SP2[edit]

tóng-àn:SP2 IE DoulosSIL.png
IE, Windows XP+SP2。

別款 (Pa̍t-khoán)Windows[edit]

無建議使用[edit]

Mac[edit]

  • IE所有 (só͘-ū)版本 (pán-pún)

Windows[edit]

  • IE,所有的版本。

(iōng)IE未使這 (bē-sái-chit)?[edit]

準管 (Chún-kóng) ()無用IE未使職 (bē-sái-chit),建議你指定 (chí-tēng)Wikipedia用1 (thò) (khah)合軀 (ha̍h-su)字形Limkianhui建議用Lucida Sans Unicode [5]如何 (Jû-hô)強制 (kiông-chè)Wikipedia用 ()佮意 (kah-ì)的字形。

tóng-àn:Wikipedia IE6 LucidaSansUnicode.png
IE6, Windows XP,強制用Lucida Sans Unicode這居字形

需要 (Su-iàu)試驗 (chhì-giām)[edit]

Mac[edit]

Linux[edit]

字形[edit]

白話字需要的符號 (hû-hō) (chē) (chin)普遍 (phó͘-phiàn) (Ū)幾的仔 (kúi-ê-á)較oh (chhōe)的: n3, N3, m7 (?)。

大部分現代 (hiān-tāi)的browser攏有法度 (ū-hoat-tō͘)透濫 (thàu-lām)字形。假使 (Ká-sú)網頁 (bāng-ia̍h)指定的字形 (khiàm) (bó͘)1 (ê)符號, browser有法度 (tùi)別个 (pa̍t-ê)字形超揣 (chhiau-chhoē)符號 (lâi) (tàu)可惜 (Khó-sioh)IE無這个功能 (kong-lêng)

下跤 (Ē-kha)列出適合Wikipedia的字形。

Windows[edit]

(Chi̍t) (kóa)問題[edit]

技術 (Ki-su̍t)方面 (hong-bīn)[edit]

現今 (Hiān-taⁿ) (2016–2017 ()) 瀏覽器 () (tio̍h)HTML attributelang (指定言語 (giân-gí)) (siat) "nan" (閩南語 (Bân-lâm-gí)) 的 () ()另外 (lēng-gōa)特殊 (te̍k-sû)設定 (siat-tēng),瀏覽器 (ē)自動 (chū-tōng)選擇 (soán-te̍k) (ha̍h)中文 (Tiong-bûn)个字形,或者 (he̍k-chiá)是無法度 (hoat-tō͘) (soán)台語 (Tâi-gí)羅馬字 (Lô-má-jī)的字形。 (Che) ()Chrome會造成 (chō-sêng)一寡符號無法度正確 (chèng-khak)表現 (piáu-hiān)總是 (chóng-sī)較無 (gāi) (tio̍h)Firefox佮Safari。

語文 (Gí-bûn)方面[edit]

關係 (kok) (chióng)經過 (keng-kòe) "載代化 (chāi-tē-hòa)" 到二 (tàu-jī)處理 (chhú-lí)外來語 (gōa-lâi-gí) (借字 (chioh-jī)外字 (gōa-jī)) (ài)按怎 (án-chóaⁿ) " (tha̍k)",佇Wikipedia:羅馬字研究 (gián-kiù)#想法 (Siūⁿ-hoat)有一寡想法。

站外 (Chām-gōa)連結 (liân-kiat)[edit]