Chông-cheng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
崇禎
崇禎
1628年至1644年
國家
君主
思宗
長短
17冬
崇禎

崇禎 (Chông-cheng) (崇禎; 1628 () (chì)1644年) ()中國 (Tiong-kok)明朝 (Bêng-tiâu) ()17 (tāi)皇帝 (hông-tè)思宗 (Su-chong) (ê)年號 (liân-hō)前後 (chêng-āu)攏總 (lóng-chóng)17 (tang)。崇禎是明朝的最後 (chòe-āu) (chi̍t) (ê)正統 (chèng-thóng)年號。 (Chu)由檢 (Iû-kiám) ()天啟 (Thian-khé)2年 (1622年) ()冊封 (chheh-hong) (ûi)信王 (Sìn-ông) (信王),後來 (āu-lâi)坐天 (chē-thiⁿ)成做 (chiâⁿ-chò)皇帝。 (Hit)當時 (tong-sî)內閣 (lōe-koh)擬定 (gí-tēng)的年號是乾聖 (Khiân-sèng) (乾聖),興福 (Heng-hok) (興福),咸嘉 (Hâm-ka) (咸嘉),崇貞 (Chông-cheng) (崇貞); 朱由檢選定 (soán-tēng)崇貞,然後 (jiân-āu) (chiah) (chiong) (i)改做 (kái-chò)崇禎 (崇禎).[1] 另外 (Lēng-gōa)猶有 (iáu-ū)永昌 (Éng-chhiong) (永昌),紹慶 (Siāu-khèng) (紹慶),咸寧 (Hâm-lêng) (咸寧),崇貞 (崇貞) 的講法 (kóng-hoat).[2]

1644年 ()自成 (Chū-sêng)功克 (kong-khek)北京 (Pak-kiaⁿ)推翻 (thui-hoan)明朝; 朱由檢自殺 (chū-sat)。李自成然後佇北京建立 (kiàn-li̍p) (Tāi) (Sūn)政權 (chèng-koân) (kái)年號 (chò)永昌 (Gô͘)三桂 (Sam-kùi)擁戴 (ióng-tài)慈烺 (Chû-lōng)改元 (kái-goân)義興 (Gī-heng)。明朝滅亡 (bia̍t-bông)了後 (liáu-āu)朝鮮 (Tiâu-sián)王朝 (ông-tiâu)貴族 (kùi-cho̍k)出自 (chhut-chū)反抗 (hoán-khòng)滿清 (Boán-chheng) (kap)小中華 (Sió-tiong-hôa)思想 (su-sióng),佇 (in)國內 (kok-lāi)猶原 (iû-goân)使用 (sú-iōng)崇禎年號。比論 (Pí-lūn)崇禎紀元後 (Kí-goân-hō͘)八十三年 (Pat-si̍p-sam-liân) (崇禎紀元後八十三年; 1710年),崇禎後 (Chông-cheng-hō͘) (Chài)癸丑 (kùi-thiú) (崇禎後再癸丑; 1733年),崇禎紀元後再乙丑 (it-thiú) (崇禎紀元後再乙丑; 1865年) 等等 (téng-téng)按呢 (Án-ne)現象 (hiān-siōng)號做 (hō-chò)崇禎紀元 (Kí-goân)

西曆 (Se-le̍k)對照表 (tùi-chiàu-pió)[edit]

Ming Chongzhen.jpg
崇禎 元年 (Goân-liân) 2 (liân) 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年
西曆 1628年 1629年 1630年 1631年 1632年 1633年 1634年 1635年 1636年 1637年
干支 (Kan-chi) 戊辰 (Bō͘-sîn) 己巳 (Kí-sū) 庚午 (Keng-ngó͘) 辛未 (Sin-bī) 壬申 (Jîm-sin) 癸酉 (Kùi-iú) 甲戌 (Kap-sut) 乙亥 (It-hāi) 丙子 (Péng-chú) 丁丑 (Teng-thiú)
崇貞 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年  
西曆 1638年 1639年 1640年 1641年 1642年 1643年 1644年
干支 戊寅 (Bō͘-în) 己卯 (Kí-báu) 庚辰 (Keng-sîn) 辛巳 (Sin-sū) 壬午 (Jîm-ngó͘) 癸未 (Kùi-bī) 甲申 (Kap-sin)

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. (Sun)承澤 (Sêng-te̍k) (孫承澤) - 思陵 (Su-lêng)典禮紀 (Tián-lé-kì) (思陵典禮紀)
  2. (Bûn) (Péng) (文秉) - 烈皇 (Lia̍t-hông)小識 (Siáu-sek) (烈皇小識)
頭前:
天啟
大明年號 後壁:
義興