Edinburgh Kong-chiok Philip Chhin-ông

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Philip親王
Edinburgh公爵
25.Jun.2015 Prince Philip in Frankfurt.jpg
2015年
英國君子配偶
Tenure 1952年2月6 ji̍t – 2021年4月9日
Phoè-ngó͘ Elizabeth 2世 (1947 年 結婚)
囝如
Detail
王色 Glücksburg
老爸 希臘佮丹麥的Andrew王子
老母 Battenberg公主Alice
出世 希臘佮丹麥的Philip王子
1921 年6月10日(1921-06-10)
希臘CorfuMon Repos
過身 2021 年 4 月 9 日 (99歲)
聯合王國Windsor城堡

Edinburgh公爵 (Kong-chiok)Philip親王 (Chhin-ông) (英語: Prince Philip, Duke of Edinburgh; 1921年 6月10日 – 2021年 4月9日),[fn 1]出世名 (chhut-sì-miâ)希臘 (Hi-lia̍p) (kap)丹麥 (Tan-be̍h) (ê)Philip王子 (Ông-chú) ()Elizabeth 2 ()女王 (lú-ông)尪賽 (ang-sài)

Philip是希臘丹麥王家 (ông-ka)出生 (chhut-seng) (I)佇咧 (tī-leh)希臘出世 (chhut-sì)毋過 (m̄-koh) (in)家族 (ka-cho̍k) ()細漢 (sè-hàn) () (tio̍h)hŏng放逐 (hòng-tio̍k) (ah)。伊佇法國 (Hoat-kok)德國 (Tek-kok)英國 (Eng-kok)讀冊 (tha̍k-chheh), 1939 ()加入 (ka-ji̍p)皇家 (Hông-ka)海軍 (Hái-kun)。佇第二屆 (Tē-jī-kài)世界 (Sè-kài)大戰 (Tāi-chiàn),伊佇代中海 (Tē-tiong-hái)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)艦隊 (lām-tūi)服役 (ho̍k-e̍k)

戰爭 (chiàn-cheng)結束 (kiat-sok)了後 (liáu-āu), Philip (hō͘)George VI允准 (ún-chún)佮Elizabeth結婚 (kiat-hun).佇伊正式 (chèng-sek)宣佈 (soan-pò͘)定分 (tēng-hun)進前 (chìn-chêng),伊放棄 (hòng-khì)伊的希臘佮丹麥的貴族 (kùi-cho̍k)身份 (sin-hūn)成做 (chiâⁿ-chò)英國的神明 (sîn-bîn), 。佇1947年11 (goe̍h)20 (ji̍t)佮Elizabeth結婚。佇結婚進前,伊hŏng嘉勉 (ka-bián) (chò)Greenwich男爵 (Lâm-chiok)Merioneth伯爵 (Pek-chiok)Edinburgh公爵。 Philip佇Elizabeth登機 (teng-ki)了後離開 (lī-khui)軍隊 (kun-tūi)

Philip親王佮Elizabeth女王 (ū)世的 (sì-ê)囡仔 (gín-á): Charles王子, Anne公子 (Kong-chú), Andrew王子佮Edward王子。

Philip (chiâⁿ)佮意 (kah-ì)運動 (ūn-tōng) (tàu)發明 (hoat-bêng)à carriage driving。伊是780 (gōa)組織 (chó͘-chit)贊組 (chàn-cho͘)會長 (hōe-tiúⁿ)繪員 (hōe-oân)。伊是英國在位 (chāi-ūi) (siōng) ()王夫 (ōng-hu),英國王家上老 (siōng-lāu)成員 (sêng-oân)。 Philip佇2017年百月 (peh-goe̍h),伊96 (hōe)的時退休 (thè-hiu)

公馬 (Kong-má)[edit]

Philip是丹麥的Christan IX的奸仔孫 (kan-á-sun)屬與 (sio̍k-û)丹麥的Glucksburg王室 (Ông-sek),佇19佮20世紀 (sè-kí)統治 (thóng-tī)露西亞 (Lō͘-se-a)佮英國的Oldenburg王室的分支 (hun-ki)

參考 (Chham-khó)資料 (Chu-liāu)[edit]

 • Selected Speeches – 1948–55 (1957, revised paperback edition published by Nabu Press怹2011) ISBN 978-1245671330978-1245671330
 • Selected Speeches – 1956–59 (1960)
 • Birds from Britannia (1962) (published in the United States as Seabirds from Southern Waters) ISBN 978-1163699294978-1163699294
 • Wildlife Crisis with James Fisher (1970) ISBN 978-0402125112978-0402125112
 • The Environmental Revolution: Speeches on Conservation, 1962–1977 (1978) ISBN 978-0846414537978-0846414537
 • Competition Carriage Driving (1982) (published in France 1984, second edition 1984, revised edition 1994) ISBN 978-0851315942978-0851315942
 • A Question of Balance (1982) ISBN 978-0859550871978-0859550871
 • Men, Machines and Sacred Cows (1984) ISBN 978-0241111741978-0241111741
 • A Windsor Correspondence with Michael Maⁿ (1984) ISBN 978-0859551083978-0859551083
 • Down to Earth: Collected Writings and Speeches on Man and the Natural World 1961–87 (1988) (paperback edition 1989, Japanese edition 1992) ISBN 978-0828907118978-0828907118
 • Survival or Extinction: A Christian Attitude (to)the Environment with Michael Maⁿ (1989) ISBN 978-0859551588978-0859551588
 • Driving and Judging Dressage (1996) ISBN 978-0851316666978-0851316666
 • 30 Years On, and Off, the Box Seat (2004) ISBN 978-0851318981978-0851318981

Forewords都:

 • Royal Australian Navy 1911–1961 Jubilee Souvenir issued by authority of the Department of the Navy, Canberra (1961)
 • The Concise British Flora in Colour by William Keble Martin, Ebury Press/ Michael Joseph (1965)
 • Kurt Hahn by Hermann Röhrs and Hilary Tunstall-Behrens (1970)
 • The Art of Driving by Max Pape (1982) ISBN 97808513133999780851313399
 • National Maritime Museum Guide to Maritime Britain by Keith Wheatley, (2000)
 • The Royal Yacht Britannia: The Official History by Richard Johnstone-Bryden, Conway Maritime Press (2003) ISBN 978-0851779379978-0851779379
 • 1953: The Crowning Year of Sport by Jonathan Rice, (2003)
 • British Flags and Emblems by Graham Bartram, Tuckwell Press (2004) ISBN 978-1862322974978-1862322974
 • Chariots of War by Robert Hobson, Ulric Publication (2004) ISBN 978-0954199715978-0954199715
 • RMS Queen Mary 2 Manual: An Insight into the Design, Construction and Operation of the World's Largest Ocean Liner by Stephen Payne, Haynes Publishing (2014)
 • The Triumph of a Great Tradition: The Story of Cunard's 175 Years by Eric Flounders and Michael Gallagher, Lily Publications (2014)

Notes[edit]

 1. 彼was born on 10 June 1921 according都the Gregorian calendar。 Until 1 March 1923, Greece used the Julian calendar,怹which the date is 28 May 1921

References[edit]

Citations[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]