Elizabeth 2-sè

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Elizabeth 2世
Elizabeth II greets NASA GSFC employees, May 8, 2007 edit.jpg
聯合王國的Elizabeth 2世
在位 1952年2月6日 – 今
嘉勉 1953年6月2日
前任 George 6世
全名
Elizabeth Alexandra Mary
王色 Windsor
老爸 George 6世
老母 Elizabeth Bowes-Lyon
出世 1926年4月21日 1926-04-21(95歲)
 聯合王國London Mayfair
宗教 基督教

聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok) (ê)Elizabeth 2 () (英語: Queen Elizabeth II of the United Kingdom; 1926年 4月21日 出世 ),本名 (pún-miâ)Elizabeth Alexandra Mary Windsor ()聯合王國 (tùi)1952 ()2 (goe̍h)6 (ji̍t) (kàu) (taⁿ)女王 (Lú-ông)

早年 (Chá-liân)[edit]

Elizabeth是1926年4月21, (tong)伊的 (i-ê)阿公 (a-kong)George 5世在位 (chāi-ūi) ()出世的 (chhut-sì--ê) (I)老爸 (lāu-pē)當時 (tong-sî)Albert親王 (Chhin-ông)國王 (kok-ông) (pâi)第二 (tē-jī) (ê)後生 (hāu-seⁿ); 老母 (lāu-bú)Elizabeth, York的女爵 (Lú-chiok),是蘇葛蘭 (So͘-kat-lân)華族 (hôa-cho̍k)Claude Bowes-Lyon細漢 (sè-hàn)查某囝 (cha-bó͘-kiáⁿ)