Donald Trump

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Donald Trump
Donald Trump by Gage Skidmore 10.jpg
第45任美國總統
就任
2017年1月20日
副總統 Mike Pence
前任 Barack Obama
繼任 Joe Biden
個人資訊
出世 1946 年6月14日 1946-06-14(74歲)
Flag of the United States (1912-1959).svg 美國 New York市Queens
政黨

共和黨 (1987–1999, 2009–2011, 2012–今)
改革黨 (1999–2001)

民主黨 (2001–2009)
無黨籍 (2011–2012)
母校 Pennsylvania大學Wharton學院
簽名

Donald John Trump (1946年 6月14日 出世 ) () (chi̍t) (ūi)美國 (Bí-kok) (ê)生理人 (seng-lí-lâng)電視 (tiān-sī)名人 (miâ-jîn) (kiam)美國2016 ()總統 (chóng-thóng)當選人 (tòng-soán-jîn)按算 (àn-sǹg) (ē) ()2017年1 (goe̍h)20 ()就任 (chiū-jīm) (I)代表 (tāi-piáu)共和 (Kiōng-hô) (Tóng)參選 (chham-soán)2016年的大選 (tāi-soán),佇2016年11月8號擊敗 (kek-pāi)Hillary Clinton取得 (chhú-tit)最後 (chòe-āu)勝利 (sèng-lī)

Trump目前 (bo̍k-chiân)The Trump Organization董事長 (táng-sū-tiúⁿ)總裁 (chóng-chhâi)。佇伊的 (i-ê)生涯 (seng-gâi) (tiong), Trump起造 (khí-chō) (liáu)辦公 (pān-kong)大樓 (toā-lâu)旅社 (lí-siā)繳場 (kiáu-tiûⁿ)山球 (soaⁿ-kiû)球埔 (kiû-po͘) (kap)其他 (kî-thaⁿ)濟濟 (chē-chē)通世界 (thong-sè-kài)事業 (sū-gia̍p)

Trump佇New York (Chhī)出世 (chhut-sì)大漢 (toā-hàn)。伊佇1968年 (ùi)Pennsylvania大學 (Tāi-ha̍k)Wharton學院 (Ha̍k-īⁿ)取得伊的經濟學 (keng-chè-ha̍k)學士 (ha̍k-sū)學位 (ha̍k-ūi)

早年 (Chá-nî)生活 (seng-oa̍h)祖先 (chó͘-sian)教育 (kàu-io̍k)軍事 (kun-sū)地位 (tē-ūi)[edit]

1946年6月14號, Trump佇New Tork市的近郊 (kīn-kau)Queens Jamaica Estates出世。伊佇厝內 (chhù-lāi) (pâi)第四 (tē-sì)。伊猶原 (iu-goân)乍賽 (chā-sè)手足 (chhiú-chiok) (ū)Maryanne, Elizabeth佮Robert。 Trump的阿兄 (a-hiaⁿ)Fred佇1981年因為 (in-ūi)酒精 (chiú-cheng)中毒 (tiòng-to̍k)過身 (kòe-sin); Trump (kóng) (chit) (kiāⁿ)代誌 (tāi-chì) (hō͘) ()任守 (lîm-chiú)食薰 (chia̍h-hun)