Pek-kho-choân-su

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

百科全書 (Pek-kho-choân-su)或者 (he̍k-chiá) ()百科全書 (pah-kho-choân-su) () (ū) (kóng)百科書 (pek-kho-su) (iah)百科 (pek-kho),是1 (khoán)參考書 (chham-khó-su)目的 (bo̍k-tek) (beh) ()有限 (iú-hān) (ê)空間 (khong-kan)描寫 (biô-siá)各種 (kok-chióng)領域 (léng-he̍k)齊捌 (chai-bat)強調 (Kiông-tiāu)題目 (tê-bo̍k)齊全 (chiâu-chn̂g)深度 (chhim-tō͘)比較德 (pí-kàu-tek) () (khah) (su)因為 (In-ūi)野心 (iá-sim) (tōa)一般 (it-poaⁿ)某種 (bó͘-chióng)程度 (thêng-tō͘)權威 (koân-ui)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

1世紀 (sè-kí)羅馬人 (Lô-má-lâng)Gaius Plinius Secundus (phian)Naturalis Historiae (só͘)知影 (chai-iáⁿ) (siōng) (chá)的百科全書作品 (chok-phín)當中 (Tang-tiong) (i) ()37 (chiuⁿ)關係 (koan-hē)博物學 (phok-bu̍t-ha̍k)建築 (kiàn-tio̍k)醫學 (i-ha̍k)地質 (tē-chit)地理 (tē-lí) (kiam)其他 (kî-tha)世事 (sè-sū) (Chiàu)伊佇頭事 (thâu-sū)講的 (kóng--ê),是 (tùi)超過 (chhiau-kòe)200 (ê)作者 (chok-chiá)的2000 (hāng)作品 (khì)整理 (chéng-lí) (chhut)20,000 (kiāⁿ)事實 (sū-si̍t) (koh)加添 (ka-thiam)個人 (kò-jîn)經驗 (keng-giām)

歐洲 (Au-chiu)中世紀 (Tiong-sè-kí)學者 (ha̍k-chiá)Seville的Isidore大約 (tāi-iok)630 ()篇的Etymologiae算是 (sǹg-sī)彼个 (hit-ê)時台 (sî-tâi)頭一 (thâu-chi̍t) (pō͘)百科全書。當中 (hâm)448章,攏總 (lóng-chóng)20 (kńg)