Portal:Gē-su̍t

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

藝術門口驛

藝術 (Gē-su̍t) ()文化 (bûn-hòa)當中 (tang-tiong) (khoah)khǹg (ê) (chi̍t) (hūn) (hâm) (chē) (chióng)創造 (chhòng-chō)工夫 (kang-hu) (kap)學問 (ha̍k-būn)。 "藝術" 的意思 (ì-sù) ()美術 (bí-su̍t) (khah)闊, ()美術是特別 (te̍k-pia̍t) (chí)視覺 (sī-kak)藝術 (ûi) (chú) (ê)部分 (pō͘-hūn)。藝術包括 (pau-koat) (liáu)視覺藝術,文學 (bûn-ha̍k)藝術,佮表演 (piáu-ián)藝術 (téng) (khoán)

藝術的歷史 (le̍k-sú) (thang) (tùi) (lâng) ()史前 (sú-chêng)時代 (sî-tāi) (kóng) (khí)古代 (Kó͘-tāi)希臘 (Hi-lia̍p)崇拜 (chông-pài)動物 (tōng-bu̍t)形體 (hêng-thé) (in)發展 (hoat-tián)功夫 (kang-hu) (lâi)表現 (piáu-hiān)今路 (kin-lō͘)姿勢 (chu-sè),佮照實 (chiàu-si̍t)改破學 (kái-phò-ha̍k)組成 (cho͘-sêng)古代羅馬 (Lô-má)藝術 ()神明 (sîn-bêng) (siūⁿ) (chò)人款,表現怹的 (in-ê)個性 (kò-sèng)。佇中世紀 (Tiong-sè-kí)ByzantineGothic藝術基督教會 (Ki-tok-kàu-hōe)興趣 (hèng-chhù)聖經 (Sèng-keng)表妲 (piáu-tat)東方 (Tang-hng)的藝術,比論 (pí-lūn)印度 (Ìn-tō͘) ()日本 (Ji̍t-pún) (khah)專門 (choan-bûn)佇形體的樣式 (iūⁿ-sek) (kap)在地 (chāi-tē)色水 (sek-chúi)Islam藝術, (ēng)几何學 (kí-hô-ha̍k)來表現宗教 (chong-kàu)概念 (khài-liām) (bián) (tit)偶像 (ngó͘-siōng)製造 (chè-chō)

19世紀 (sè-kí)啟蒙 (Khé-bông)確定性 (khak-tēng-sèng) (siū) (tio̍h)相對論 (siong-tùi-lūn)Freud心理學 (sim-lí-ha̍k) (kiam)其他 (kî-tha)技術 (ki-su̍t)發展的影響 (éng-hióng)反封 (hoán-hong) (Kâng)時陣 (sî-chūn) (koh) (ū)非洲 (Hui-chiu)大洋洲 (Tāi-iûⁿ-chiu)古風 (kó͘-hong)部族 (pō͘-cho̍k)藝術經過 (keng-kòe)予印象派 (Hō͘-Ìn-siōng-phài)立體派 (Li̍p-thé-phài)予人引入 (ín-ji̍p); 同時 (tông-sî) ()閣有未來派 (Bī-lâi-phài)運動 (ūn-tōng)流行 (liû-hêng)

重警會選項目 (摒稱)

會選的文章

Il Postino ("郵差") 是1994年Italia導演Michael Radfordkàn督的影戲。這片架空影片干涉著一个Chile詩人Pablo Neruda佮一个受伊影響開始讀書,寫詩的提批的成做朋友的故事。主要演員有Philippe NoiretMassimo TroisiMaria Grazia Cucinotta。戲文是Anna Pavignano, Michael Radford, Furio Scarpelli, Giacomo Scarpelli佮Massimo Troisi就Antonio Skármeta的小說Ardiente Paciencia會寫的。

會選的影像

American GothicCredit: Grant Wood

American Gothic美國畫家Grant Wood的怪畫作品,Chicago藝術學院的收藏。創作的時間是1930年代,畫的是這个作食人,過壁徛一位查某人,有查某囝佮牽手兩款解釋。實際在做model的人是Wood的姊妹Nan Wood Graham佮怹的牙醫師Byron McKeeby。

本月日

Gertrude Stein

  • 1946 ()7 (goe̍h)27 (ji̍t)Gertrude Stein ( (siōng))美國 (Bí-kok)作家 (chok-ka)詩人 (si-jîn) (kiam)藝術 (gē-su̍t)收集家 (siu-chi̍p-ka) ()Neuilly-sur-Seine 72 (hòe)過身 (kòe-sin)

Niù-suh

Read and edit Wikinews

會選的人物

黃清埕 (黃清埕) 是台灣的藝術家,專貫雕刻佮油畫, 1912年佇澎湖西嶼出世, 。伊特別出名的一北作品油畫於三查某。讀公學校的時就開始綴劉清榮 (劉清榮) 學畫圖。 1925年可條高雄中學,毋過綴尾顧畫圖,紲來退學。 1933年老爸送伊去東京準備可醫科,毋過1936年伊走去可東京美術學校,可朝雕塑科。 1939年伊佮陳夏雨 (陳夏雨) 做伙入選帝展。 1940年入選日本雕刻家協會的年展, 1941年得著雕刻家協會賞

會選的聲音

你敢知影...

Georgia O'Keeffe

類別

(Soán) (lâi) (khòaⁿ)次類別 (chhù-lūi-pia̍t)

會選的引據

Jim Carrey

關聯portal