Antonio Skármeta

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Antonio Skármeta (1940 ()11 (goe̍h)7 (ji̍t)出世 (chhut-sì)) ()Chile (chi̍t) (ūi)Croatia移民 (î-bîn)出身 (chhut-sin) (ê)小說家 (siáu-soat-ka) (pat) ()2014年 (tit) (tio̍h)Chile的國家 (Kok-ka)文學 (Bûn-ha̍k) (Sióng)