Iû-chhai

From Lohankhapedia
(Redirected from The̍h-phoe-ê)
Jump to navigation Jump to search
Melbourne 的郵差。

郵差 (Iû-chhai) (漢字 (Hàn-jī): 郵差; the̍h-phue-ê) ()一个 (chi̍t-ê)職業 (chit-gia̍p)專門 (choan-bûn)負責 (hū-chek) () (phoe)抑是 (ia̍h-sī)包裹 (pau-kó) (sàng) (hō͘)收件人 (siu-kiāⁿ-jîn)

外部 (Guā-pōo)lên-ket[edit]