Melbourne

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Melbourne ()澳洲 (Ò-chiu) (ê)Victoria (chiu) (lāi)上濟 (siāng-chē)人口 (jîn-kháu)城市 (siâⁿ-chhī) (kiam)首府 (siú-hú) (ia̍h) (choân) (kok)人口數 (jîn-kháu-sò͘)第二 (tē-jī) (ê) (siâⁿ)機的 (Kui-ê) (Tōa)Melbourne (Greater Melbourne), (chiàu)2015 ()統計 (thóng-kè) (ū)人口4,529,500 (lâng)質的 (Chit-ê)大Melbourne地方 (tē-hng) (hun)31个 (chhī)其中 (kî-tiong) (chit) (khu)Melbourne市 (City of Melbourne)。