Pang-chān:Pian-chi̍p

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Chit) (hūn)說明 (soat-bêng)文件 (bûn-kiāⁿ) () (lâng)按怎 (án-choáⁿ) (iōng)Wikipedia (ê)wiki語法 (gí-hoat)編輯 (phian-chi̍p)文章 (bûn-chiuⁿ)假使 (Ká-sú) (ū)卓為 (toh-ūi) ()清楚的 (chheng-chhó--ê) (chhiáⁿ)修改 (siu-kái)抑是 (a̍h-sī) (tiàm)討論頁 (thó-lūn-ia̍h)討論 (thó-lūn)

(Sió)修改[edit]

Wikipedia區別 (khu-pia̍t) " (tōa)修改" (kap) "小修改"。一般 (It-poaⁿ) (lâi) (kóng),小修改包括 (pau-koat)校正 (kàu-chèng)聘音 (phèng-im) (chhiâu)文字 (bûn-jī)格式 (keh-sek),小撨文字內容 (lōe-iông)其他 (Kî-thaⁿ)的編輯 (lóng) ()大修改, (che)包括消除 (siau-tû)1大 (chōa) ()改寫 (kái-siá)內容,補充 (pó͘-chhiong)內容, (oāⁿ) (tô͘)等等 (téng-téng)干焦 (Kan-taⁿ) (khui)口座 (kháu-chō) (chhiáⁿ)登入 (teng-ji̍p)用者 (iōng-chiá) (chiah)有通 (ū-thang)指定 (chí-tēng) (i)的編輯是 "小修改"。

用者會當 (ē-tàng)選擇 (soán-te̍k) (mài) ()最近 (Chòe-kīn)改變 (kái-piàn) (hit) (ia̍h) (khòaⁿ) (tio̍h)小修改,按呢 (án-ne)會當專心 (choan-sim)注意 (chù-ì) (khah)重要 (tiōng-iàu)的改變。

毋通 (M̄-thang) ()大改變積寫 (chù-siá)是小修改,尤其 (iû-kî) (thâi)內容的大動作 (tōng-chok)更加 (keng-ka)毋通講是小修改。佮若 (Kah-nā)張持 (tiuⁿ-tî) (chù)毋著 (m̄-tio̍h)勞煩 (lô-hoân)轉去 (tńg-khì) (têng) (pó͘)足,說明 (téng)1 (hāng)實在 (si̍t-chāi)是大修改。

Wiki語法[edit]

段落 (Tōaⁿ-lo̍h), paragraph,列單 (lia̍t-toaⁿ) (kap) (soàⁿ)[edit]

(Beh)看器來 (khòaⁿ-khì-lâi) (chhiūⁿ)按呢... ... () (ài) (phah)

段落的 (thâu):

段落

段落 (kiáⁿ)

段落 (sun)


== 段落 ==

=== 段落囝 ===

==== 段落孫 ====

(Chhi̍h)Enter 1 (pái) () (sin)段落 (toāⁿ-lo̍h)

廿 (Ji̍h)2擺 才 (ē)

揤Enter
1擺 
未開 
新段落。

廿2擺 
才會。
(Pek)換逝 (oāⁿ-chōa)
()可能 (khó-lêng) (盡量 (chīn-liōng)莫).
伯伊換逝<br/>嘛有可能 (盡量莫).
 • 列單 (chin) () (siat):
  • (lia̍t)1項,頭前 (thâu-chêng) ()1 (lia̍p) (chheⁿ) (*)
   • () (chē) (chheⁿ) ()會跤層 (ē-kha-chàn)
* 列單真好設:
** 列1項,頭前下1粒青 (*)
*** 愈濟粒生女會跤層。
 1. 數字 (sò͘-jī)的列單嘛簡單 (kán-tan):
  1. (it)
 2. 這嘛是字,毋過 (m̄-koh) (kāng) (chàn)
# 有數字的列單嘛簡單:
## 一
## 字
# 這嘛是字,毋過無共層.
 • 嶺子 (Sīm-chí)會使 (ē-sái)2 (chióng)透濫 (thàu-lām)
  1. (a̍h) (pau)內抵 (lāi-té)
   • 按呢 (án-ni)
    嘛會使佇列單內抵
    換逝
* 嶺子會使2種透濫
*# 抑是泡佇內抵
*#* 像按呢<br>嘛會使佇列單內抵<br>換逝
定義 (Tēng-gī)列單 
(chhut)1 (kóa)定義
() 
()的定義
; 定義列單 : 列出1寡定義
; 詞 : 殊的定義
Colon𤆬頭 (chhōa-thâu)會彼逝 (段落) 的到手爿 (tò-chhiú-pêng)閬縫 (làng-phāng)

拍Enter會當開始 (khai-sí)1 (ê) (chōa) (一般的格式)。

主要 (chú-iàu)用來引用 (ín-iōng)1 (tōaⁿ) (tn̂g)的文字。總是 (Chóng--sī)常在 (chhiâng-chāi)用來發落 (hoa̍t-lo̍h)討論頁的對話 (tùi-oē).

: Colon𤆬頭會彼逝 (段落) 的到手爿有閬縫。
拍Enter會當開始1个新誓 (一般的格式)。
IF a line of plain text starts with a space THEN
 it will be formatted exactly
 as typed;
 in a fixed-width font;
 lines won't wrap;
ENDIF
this is useful for:
 * pasting preformatted text;
 * algorithm descriptions;
 * program source code
 * ASCII art;
 * chemical structures;

WARNING If you make it wide, you force the whole page (to)be wide and hence less readable。 Never start ordinary lines with spaces.

(see also below)
 IF a line of plain text starts with a space THEN
 it will be formatted exactly
 as typed;
 in a fixed-width font;
 lines won't wrap;
 ENDIF
 this is useful for:
 * pasting preformatted text;
 * algorithm descriptions;
 * program source code
 * ASCII art;
 * chemical structures;
Centered text.
<center>Centered text.</center>
1 (tiâu) (hoâiⁿ)的線: 面等 (bīn-téng)

下跤 (ē-kha)

主要用來整理 (chéng-lí)討論頁。

1條橫的線: 面等
----
下跤

[edit]

SeeExtended image syntax for more options。

看器來 (khòaⁿ--khì-lâi)像按呢... ...你愛拍
1 (tiuⁿ)圖: Wikipedia - Chū-iû ê Pek-kho-choân-su

一般干焦 (kan-na)允准 (ún-chún)用有 (thoân) (chiūⁿ) (lán) (bāng)影象 (iáⁿ-siòng)包括 (pau-koah)commons:這个公家 (kong-ke)影相 (iáⁿ-siòng) (chi̍p)。欲傳影象上網 (chiūⁿ-bāng) (khì)Special:Upload已經 (Í-keng)上網的影象佇Special:Imagelist會得 (ē-tit) (khoàⁿ)

1張圖: [[Image:Wikipedia-logo-v2-zh-min-nan.svg]]

圖 + 代替 (tāi-thè)文字:

[[Image:Wikipedia-logo-v2-zh-min-nan.svg|Wikipedia - Chū-iû ê Pek-kho-choân-su]] 

瀏覽器 (Liû-lám-khì) ()設定 (siat-tēng)無欲顯示 (hián-sī)圖 (抑是顯示未出來 (chhut-lâi)),會換顯示彼張圖的代替文字。所以 (Só͘-í) (siāng) (ū)設這 (khoán)文字 (簡單描寫 (biô-siá)圖的內容)。

(tô͘) (cháu)去彼張圖的描述頁 (biô-su̍t-ia̍h)。嘛會使直捷 (ti̍t-chia̍p) (liâm)去彼抑 (Image頭前 (ke) : 2 (tiám)): Image:Wikipedia-logo-v2-zh-min-nan.svg

[[:Image:Wikipedia-logo-v2-zh-min-nan.svg]]

(chò)1个文字連結 (liân-kiat)直捷黏去1張圖,用 "media":
Holopedia ê ang-á-phiau


[[media:Wikipedia-logo-v2-zh-min-nan.svg|Holopedia ê ang-á-phiau]]

加西頭仔 (Ke-si-thâu-á)[edit]

Mozilla Firefox的用者會使安裝 (an-chng)Michael KepplerWikipedia extension