Wikipedia:Súi-khùi ê bûn-chiuⁿ hāu-soán

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

"真讚 (Chin-chán)" (ê)條件 (tiâu-kiāⁿ)[edit]

(Chi̍t) (phiⁿ)真讚的百科全書 (pek-kho-choân-su)文章 (bûn-chiuⁿ)定著 (tiāⁿ-tio̍h)有合 (ū-ha̍h)下跤 (ē-kha)這寡 (chit-kóa)條件:

  • 提供 (Thê-kiong)正確 (chèng-khak)資料 (chu-liāu)

提名 (Thê-miâ)辦法 (pān-hoat) (kap)投票 (tâu-phiò)程序 (thêng-sū)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

較早 (Khah-chá)的提名[edit]

提名[edit]

相關 (Siang-koan)文件 (bûn-kiāⁿ)[edit]