Internet

From Lohankhapedia
(Redirected from Bāng-lō͘)
Jump to navigation Jump to search
"網路" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ 網路 (khu-pia̍t-ia̍h).

Internet ("ín-tér-ne̍t") ()範圍 (hoān-ûi)包含 (pau-hâm) (thong)世界 (sè-kài) (ê)公共 (kong-kiōng)電腦 (tiān-náu)網路 (bāng-lō͘) (i)資料 (chu-liāu) (iōng)標準 (piau-chún)Internet Protocol (IP) 轉送 (choán-sàng)。 Internet (thang) (kóng)是 " (chiòng)網路 (chi) (kan)的網路",包含鬼若百萬 (kúi-nā-pah-bān) (khah)細的 (sè-ê)的網路, (ū)徛家的 (khiā-ke--ê)學術界 (ha̍k-su̍t-kài)的,生子 (seng-lí)蓋的 (kài--ê)政府 (chèng-hú)等等 (téng-téng)織的 (Chit-ê) (toā)網路頂面 (téng-bīn) (khǹg) (liáu)各種 (kok-chióng)資料 (kap)服務 (ho̍k-bū) (chhiūⁿ)電子批 (tiān-chú-phe) (email), (chat)檔案 (tóng-àn)傳送 (thoân-sàng) (FTP),網頁 (bāng-ia̍h)等等的World Wide Web (WWW) 文件 (bûn-kiāⁿ)

用語 (Iōng-gí)[edit]

"Internet" (chit) () ()表示 (piáu-sī)經過 (keng-kòe)IP傳送通世界 (thong-sè-kài)系統 (hē-thóng)時陣 (sî-chūn),伊是一个 (chi̍t-ê)專有 (choan-iú)名詞 (bêng-sû).[1] 另外 (Lēng-gōa) "Internet" 這字有時 (ū-sî)予人 (kah) "World Wide Web" (lām)做伙 (chò-hóe)使用 (sú-iōng)總是 (chóng-sī)WWW嚴格 (giâm-keh)意思 (ì-sù)網頁的系統,毋是 (m̄-sī)規个 (kui-ê)Internet的環境 (khoân-kéng)

()漢文 (Hàn-bûn), Internet有互聯網 (Hō͘-liân-bāng) (互聯網),網際 (Bāng-chè)網路 (網際網路) 佮因特網 (In-te̍k-bāng) (因特網) (téng)講法 (kóng-hoat)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

Internet的起源 (khí-goân)代先 (tāi-seng)會當 (ē-tàng) (tui)jip (kàu)美國 (Bí-kok)國防部 (Kok-hông-pō͘)寄付 (kià-hù) (chi̍t) (hāng)計畫 (kè-ōe)原底 (Goân-té)路用 (lō͘-ēng) (beh) (chhōe) (khoán) () (tio̍h)核子 (hu̍t-chú)武器 (bú-khì)攻擊 (kong-kek) ()保持 (pó-chhî)重要 (tiōng-iàu)軍事 (kun-sū)電腦牽連 (khan-liân)方式 (hong-sek)彼陣 (Hit-chūn) (in)發展 (hoat-tián) ()資料 (thiah) (chò) (chē) (hūn)包裹 (pau-kó) (packet),經過揣路 (chhōe-lō͘) (routing) 軟體 (nńg-thé) (thoân) (sàng)技術 (ki-su̍t).[2]

佇1970年代 (nî-tāi)早期 (chá-kî),一 (kóa)先進 (sian-chìn)研究 (gián-kiù)機關 (ki-koan)比論 (pí-lūn)Bolt Beranek and NewmanStanford研究所 (Gián-kiù-só͘) (Stanford Research Institute),Carnegie Mellon大學 (Tāi-ha̍k),佮Berkeley California大學方面 (hong-bīn)已經 (í-keng)佮政府出錢 (chhut-chîⁿ) (kiam)管理 (koán-lí)ARPANET[N 1]相接 (sio-chiap)後來 (Āu--lâi)漸取 (chiām-chhù) ()有比論國家 (Kok-ka)科學 (Kho-ha̍k)基金會 (Ki-kim-hōe) (National Science Foundation) 的NSFnet其他 (kî-tha)網路 (khan) (chiap)ARPANET。彼陣一寡應用 (èng-iōng),比論 (e)mailUsenet,兼一寡BBS,嘛刺激 (chhì-khek)了網路的擴張 (khok-tiong).[2]

佇1980年代的時, (koh)有一款地方 (tē-hng)告示牌 (kò-sī-pâi) (teh)發展,怹一般 (it-poaⁿ)是經過FidoNet相接。另外嘛有親像 (chhan-chhiūⁿ)CompuServeAmerica On-line公司 (kong-si)需有 (su-iú)線等 (sòaⁿ-téng)服務。當時 (Tong-sî) (chia)的網路,佮ARPANET有部分 (pō͘-hūn)的相接,綴尾 (tè-bé)發展 (chhut)一个 (hō͘)學術界的 (lâng) (ēng)普通 (phó͘-thong)路用 (lō͘-iōng)NSFnet網路.[2]

特別 (Te̍k-pia̍t)刺激Internet傳 (ji̍p)大眾 (tāi-chiòng)生活的 (seng-oa̍h--ê),是CERN組織 (cho͘-chit) (Tim)Berners-Lee主持 (chú-chhî)發展的World Wide Web (he)代先是用欲展示 (tián-sī)連結 (liân-kiat)文本 (bûn-pún)的一項標準 (phiau-chún),到1990年代中期 (tiong-kî)加上 (ka-chiūⁿ)展示圖畫 (tô͘-ōe)多媒體 (to-mûi-thé)功能 (kong-lêng)。佇90年代 (bóe), Internet已經是主流 (chú-liû)媒體 (mûi-thé) (it).[2]

註解 (Chù-kái)[edit]

  1. 號名是 "國防部的先進研究計畫" 劇" (Defense Department’s Advanced Research Projects Agency) 的英語簡略.

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  1. TheChicago Manual of Style,16th Edition: "capitalize World Wide Web and Internet"
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Henderson, Harry (2008). "Internet". Encyclopedia of Computer Science and Technology (Revised Edition). Facts On File.