Bāng-ia̍h

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

網頁 (Bāng-ia̍h) ()WWW (téng) (ê)一頁 (chi̍t-ia̍h)文件 (bûn-kiāⁿ)一般 (It-poaⁿ)一種 (chi̍t-chióng)HTML文件。

頭頁 (Thâu-ia̍h) (khì) (kàu)網站 (bāng-chām)看著 (khoàⁿ--tio̍h) ()1 (bīn)網頁。