Chū-iû lōe-iông

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

自由 (Chū-iû)內容 (lōe-iông) (自由內容) (si) (chí) (ha̍h)自由文化 (bûn-hòa)作品 (chok-phín)定義 (tēng-gī) (ê)創作 (chhòng-chok)內容。