Wikipedia:Bûn-chiuⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
主題名空間 討論名空間
0 (主要/文章) Thó-lūn 1
2 Iōng-chiá Iōng-chiá thó-lūn 3
4 Wikipedia Wikipedia thó-lūn 5
6 tóng-àn tóng-àn thó-lūn 7
8 MediaWiki MediaWiki thó-lūn 9
10 Pang-bô͘ Pang-bô͘ thó-lūn 11
12 Pang-chān Pang-chān thó-lūn 13
14 Lūi-pia̍t Lūi-pia̍t thó-lūn 15
100 Portal Portal talk 101
828 模組 模組討論 829
2300 [[Wikipedia:Gadget|]] 2301
2302 [[Wikipedia:Gadget|]] 2303
-1 Tek-pia̍t
-2 Mûi-thé

(Chia) (kóng) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ) (文章 (bûn-chiong)), () (tùi)英語 (Eng-gí)article翻譯 (hoan-e̍k)article (chit) ()娃林 (oa-ná) (ū) " (hāng)", " (mi̍h)" 的意思 (ì-sù)[1] ()百科全書 (pek-kho-choân-su)構造 (kò͘-chō)會短 (ē-té),這字 (tiāⁿ)予人 (ēng) (lâi) (chí)一定 (it-tēng)項目 (hāng-bo̍k) (chi̍t) (phiⁿ)解說 (ké-soeh) (Ùi)Wikipedia, (to̍h)是指一个 (chi̍t-ê)頁面 (ia̍h-bīn) (page),頂面 (téng-bīn)記的 (kì--ê)百科性 (pek-kho-sèng)資訊 (chu-sìn)

(Tōa)部分 (pō͘-hūn)的文章是 (hâm)文書 (bûn-su)段落 (toān-lo̍h) (paragraph (chē) () (ōe) (ha̍p)做伙 (chò-hóe)的一 (cho͘)文字 (bûn-jī)) 的寫作 (siá-chok)形式 (hêng-sek)毋過 (m̄-koh) ()有一 (khoán)單純 (tan-sûn)熱端 (lia̍t-toaⁿ) ()其他 (kî-tha)表列式 (piáu-lia̍t-sek)記述 (kì-su̍t)展現 (tián-hiān)資料 (chu-liāu) (in) (sǹg)是Wikipedia的一 (lūi)文章。

名空間 (Miâ-khong-kan)[edit]

文章使用 (sú-iōng)MediaWiki系統 (hē-thóng)的 "主要 (chú-iàu)名空間" (main namespace)。

() (chò) "文章" 的主要名空間頁面有:

另外 (Lēng-gōa)區別頁 (Khu-pia̍t-ia̍h)特殊 (te̍k-sû)作用 (chok-iōng),毋過系統統計 (thóng-kè) (siōng) (kap)其他文章無 (chha)有時 (ū-sî)內面 (lāi-bīn) () (ē) (siá)一寡百科 (pek-kho)資訊。

注跤 (Chù-kha)[edit]

  1. John Macgowan (1883). "Article". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect.