Kun-chú li̍p-hiàn

From Lohankhapedia
(Redirected from Ū hiàn-hoat ê ông-kok)
Jump to navigation Jump to search

君主 (Kun-chú)立現 (li̍p-hiān) (君主立憲),[1] (tio̍h) () (ū)憲法 (hiàn-hoat) (ê)王國 (ông-kok)制度 (chè-tō͘),是 (chi̍t) (khóan)政治 (chèng-tī)體制 (thé-chè): () (chia)國家 (kok-ka)頭人 (thâu-lâng) (ông)毋過 (m̄-koh) (i) ()絕對 (cho̍at-tùi)權力 (khôan-le̍k); 這个 (chit-ê)王的政府 (chèng-hú) (ài) (chiàu)憲法 (lâi) (kiâⁿ) (Ū)憲法的王國的政府的頭人定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)叫做 (kiò-chò)首相 (siú-siòng)

親像 (Chhin-chhiūⁿ)白耳義 (Pe̍k-ní-gī)日本 (Ji̍t-pún)Kampuchea荷蘭 (Hô-lân)聯合 (Liân-ha̍p)王國西班牙 (Se-pan-gâ)泰國 (Thài-kok) (lóng)是與憲法的王國。

參考 (Chham-khó)[edit]