Chèng-tī thé-chè

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

政治 (Chèng-tī)體制 (thé-chè) (政治體制),簡稱 (kán-chheng)政體 (chèng-thé) (政體), ()國家 (kok-ka) (ê)政治 (kap)統治 (thóng-tī)形態 (hêng-thài) ()就是 (chiū-sī)國家政治體系 (thé-hē)運作 (ūn-chok)形式 (hêng-sek)

相關 (Siong-koan)[edit]