Kok-thé

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

國體 (Kok-thé) (國體) ()國家 (kok-ka) (ê)形式 (hêng-sek)。國家 ()權力 (khoân-le̍k)組成 (cho͘-sêng) (kap)分配 (hun-phòe)方面 (hong-bīn)體制 (thé-chè)