Iberia Poàn-tó

From Lohankhapedia
(Redirected from Iberia)
Jump to navigation Jump to search
Iberia Poàn-tó 的衛星圖

Iberia半島 (Poàn-tó)歐洲 (Au-chiu)大陸 (tāi-lio̍k) (siōng) (toā) (ê)半島 (bīn-chek 582 860 km²), (tiàm) ()歐洲西南 (sai-lâm)南部 (Lâm-pō͘) (kap)東部 (tang-pō͘) ()地中海 (Tē-tiong-hái); 北部 (pak-pō͘)西部 (se-pō͘)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)東北 (Tang-pak)邊界 (piⁿ-kài) ()Pirineo山龍 (Soaⁿ-lêng),佇 (hia) (hām)大陸主體 (chú-thé) (sio)佮。南部Gibraltar彼貼仔 (hit-tah-á)上倚非洲 (Hui-chiu) (pak)海岸 (hái-hoāⁿ)

國家 (Kok-ka)領土 (léng-thó͘)[edit]