Balear Kûn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Locator map of Balearic.png

Balear群島 (Kûn-tó) (Catalunya (): Illes Balears西班牙語 (Se-pan-gâ-gí): Islas Baleares) ()1 (cho͘) (kīn)西班牙 (Se-pan-gâ) (tang)海岸 (hái-hoāⁿ) (ê)地中海 (Tē-tiong-hái)列島 (lia̍t-tó) ()是1 (ê)西班牙自主 (chū-chú)社里 (siā-lí)正式 (chèng-sek) (miâ)號做 (hō-chò)Balear自主社里下跤 (ē-kha)干焦 (kan-taⁿ) (siat)1个 (séng),嘛 () (kāng)名。府城 (Hú-siâⁿ) ()Palma de Mallorca

官方 (Koaⁿ-hong)語言 (gí-giân)是Catalunya語 (kap)西班牙語。