Andalucía

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Andalucía的範圍。

Andalucía ()西班牙 (Se-pan-gâ)南部 (lâm-pō͘) (ê)一个 (chi̍t-ê)自治 (chū-tī)社里 (siā-lí) (comunidad autónoma), () (sǹg)是一个歷史 (le̍k-sú)國家 (kok-ka) (nacionalidad histórica),下跤 (ē-kha)攏總 (lóng-chóng) (hun)8 (ê) (séng) (provincia)。