Séng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


(Séng) (省),抑是 (ia̍h-sī)séⁿ ()地方 (tē-hng)也是 (iā-sī)領土 (niá-thó͘) (ê)單位 (tan-ūi)定定 (tiāⁿ-tiāⁿ) ()國家 (kok-ka)內底 (lāi-té)行政 (hêng-chèng)的單位。

相關 (Siong-koan)[edit]