Provincia

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Provincia (/proːˈwin.ki.a/ "倚音: "pu-lo͘-uín-kiah"") ()Latin () (ê)行政區 (hêng-chèng-khu) (chi̍t) (khoán)本底 (pún-té) (ēng) ()Italia以外 (í-gōa) (siāng) (ko) (ki̍p)行政 (hêng-chèng)系統 (hē-thóng)台語 (Tâi-gí)會使 (ē-sài)翻譯 (hoan-e̍k) (chò) " (séng)" (省), "行省 (hêng-séng)" (行省), (ia̍h) "省份 (séng-hūn)" (省份)。

()娃娜 (oa-ná)歐洲 (Au-chiu) (kap) (siū) (in)影響 (éng-hióng)的一 (kóa)言語 (giân-gí)當中 (tang-tiong)發展 (hoat-tián) (chhut)在地 (chāi-tē)講法 (kóng-hoat)寫法 (siá-hoat)意思 (ì-sù)比論 (Pí-lūn)法語 (Hoat-gí)英語 (Eng-gí)對同 (tùi-tâng)的字是province,佇德語 (Tek-gí)Provinz菲律賓語 (Hui-li̍p-pin-gí) (kóng)probinsiya

佇一寡文化 (bûn-hòa)來短 (lāi-té),比論佇法國 (Hoat-kok) ()en province ("省的 (séng--ê)", "佇省的"),一般 (it-poaⁿ)是講首度 (siú-tō͘)巴里 (Pa-lí)以外的國內 (kok-lāi)地方 (tē-hng)