Chū-tī siā-lí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Chū-chú siā-lí

自治 (Chū-tī)社里 (siā-lí) (comunidades autónomas) ()西班牙 (Se-pan-gâ)主要 (chú-iàu) (ê)地方 (tē-hng)行政 (hêng-chèng)單位 (tan-ūi)攏總 (lóng-chóng) (ū)17 (ê)包括 (pau-koah) (tio̍h)50个 (séng) (provincias)。