Valencia Siā-lí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Localització del País Valencià.png

Valencia社里 (Siā-lí) (Catalunya (): Comunitat Valenciana/País Valencià西班牙語 (Se-pan-gâ-gí): Comunidad Valenciana/País Valenciano) ()西班牙 (Se-pan-gâ)東部 (tang-pō͘) (ê)1 (ê)自主 (chū-chú)社里府城 (Hú-siâⁿ) (siat) ()Valencia (Chhī)

官方 (Koaⁿ-hong)語言 (gí-giân)是Catalunya語 (kap)西班牙語。

現代 (Hiān-tāi)邊界 (piⁿ-kài)多少 (to-siáu) (hām)以早 (í-chá)Valencia王國 (Ông-kok)國土 (kok-thó͘) (ū)對同 (tùi-tâng)