Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k

From Lohankhapedia
(Redirected from Tâi-oân Tāi-ha̍k)
Jump to navigation Jump to search
國立台灣大學
National Taiwan University Library 20060802.jpg
圖書館
漢字 國立臺灣大學
英文 National Taiwan University
校訓 敦品勵學͘愛國愛人
Tun品勵學,愛國愛人
起座 1928 年3月17日(1928-03-17)
類別 國立
所在  台灣臺北市
校長 楊泮池
教師 3,882
研究所 15,403
大學部 16,556
網頁 http://www.ntu.edu.tw/

國立 (Kok-li̍p)台灣大學 (Tâi-ôan-tāi-ha̍k)台灣 (Tâi-oân)出名 (chhut-miâ) (ê)大學 (tāi-ha̍k)簡稱 (kán-chheng)台大 (Tâi-tāi)

學校 (Ha̍k-hāu) ()1928 () ()入本人 (Ji̍p-pún-lâng)成立 (sêng-li̍p)原名 (gôan-miâ)台北 (Tâi-pak)帝國 (Tè-kok)大學1945年 (kái) ()國立台灣大學。

台大校友 (hāu-iú) (tiong)到今 (kàu-taⁿ) (bat) (ū)1 (ê)Nō-bé-luh (chióng)得主 (tit-chú), 3个總統 (chóng-thóng)以及 (í-ki̍p)84个中研院 (Tiong-gián-īⁿ)院士 (īⁿ-sū)


歷任 (Le̍k-jīm)校長 (Hāu-tiúⁿ)[edit]

日佇台灣時期 (Sî-kî)[edit]

臺北 (Tâi-pak)帝國大學總長 (chóng-tiúⁿ)
(Jīm)chhū 姓名 (Sèⁿ-miâ) 任期 (Jīm-kî) 備註 (Pī-chù)
1 Sidehara Taira 1928年3 (goe̍h) - 1937年9月 日本 (Ji̍t-pún)歷史學家 (le̍k-sú-ha̍k-ka)教育家 (kàu-io̍k-ka)
2 Chitanori Mita 1937年9月 - 1941年4月 日本醫學家 (i-ha̍k-ka)
3 Masatsugu Andō 1941年4月 - 1945年3月 日本日語 (Ji̍t-gí)語言學者 (gí-giân-ha̍k-chiá)
4 Kazuo Andō 1945年3月 - 1945年8月 日本化學 (hòa-ha̍k)工程學家 (kang-têng-ha̍k-ka)

 中華民國時期[edit]

國立台灣大學學長 (ha̍k-tiúⁿ)
任chhū 姓名 任期 備註
1 ()宗洛 (Chong-lo̍k) 1945年8月 - 1946年2月9號
1946年4月9號 -1946年5月
中國 (Tiong-kok)植物學家 (si̍t-bu̍t-ha̍k-ka),中研院院士
2 (Lio̍k)志鴻 (Chì-hông) 1946年8月13號 - 1948年5月31號 中國工程學家
3 (Chng)長恭 (Tiông-kiong) 1948年6月1號 - 1948年8月1號
1948年8月29號 -1948年12月7號
中國化學家 (Hòa-ha̍k-ka); 任內 (jīm-lāi)請辭 (chhéng-sî) (nn̄g) (pái)尾仔 (bóe-á) () (Pò͘)斯年 (Su-nî)接手 (chiap-chhiú)
大理 (tāi-lí) (Tō͘)聰明 (Chhong-bêng) 1948年12月8號 - 1949年1月19號 台灣醫學家; 台大醫學院 (I-ha̍k-īⁿ)院長 (īⁿ-tiúⁿ)針任 (chiam-jīm)教務長 (kàu-bū-tiúⁿ)針任代理 (tāi-lí)校長。
4 傅斯年 1949年1月20號 - 1950年12月20號 中國歷史 (le̍k-sú)學家 (ha̍k-ka),教育家,中研院院士; 任內 (in)破病 (phòa-pēⁿ)過身 (kòe-sin)眉藏 (bâi-chōng)校園 (hāu-hn̂g)內短 (lāi-té)傅園 (Pò͘-hn̂g)
大理 (Sím)剛伯 (Kong-pek) 1950年12月20號 - 1951年3月 中國歷史學家; 教務長針任代理校長。
5 (Chîⁿ)思亮 (Su-liōng) 1951年3月 - 1970年6月 中國化學家,中研院院士
6 (Giâm)振興 (Chín-heng) 1970年6月 - 1981年8月 中國水利 (chúi-lī)工程學家
7 ()兆中 (Tiāu-tiong) 1981年8月1號 - 1984年8月 中國圖木 (tô͘-bo̍k)工程學家
8 (Sun) (Chìn) 1984年8月 - 1993年2月27號 中國經濟學家 (keng-chè-ha̍k-ka); 出任 (chhut-jīm)中華民國 (Tiong-hôa-bîn-kok)國防部 (Kok-hông-pō͘)部長 (pō͘-tiúⁿ)
代理 (Koeh)光雄 (Kong-hiông) 1993年2月27號 - 1993年6月21號 台灣動物學家 (tōng-bu̍t-ha̍k-ka); 教務長針任代理校長
9 (Tân)維昭 (Uî-tsiau) 1993年6月22號 - 2005年6月21號 台灣醫學家
10 ()嗣涔 (Sū-gîm) 2005年6月22號 - 2013年6月21號 台灣電機 (tiān-ki)工程學家[1]
11 (Iûⁿ)泮池 (Phoàn-tî) 2013年6月21號 - 2017年6月21號 台灣醫學家,中研院院士
代理 (Tiunn)慶瑞 (Khèng-suī) 2017年6月21號 - 2017年10月1號 台灣物理學家 (bu̍t-lí-ha̍k-ka)行政 (hêng-chèng)副校長 (hù-hāu-tiúⁿ)針任代理校長
大理 大維 (Tāi-uî) 2017年10月1號 - 2019年1月8號 台灣電腦 (Tiān-náu)科學家 (kho-ha̍k-ka); 學術 (ha̍k-su̍t)副校長針任代理校長
12 (Koán)中閔 (Tiong-bín) 2019年1月8號 - 2023年1月7號 台灣經濟學家,中研院院士; 原底 (goân-té) (beh)佇2018年2月1號上任,毋過 (m̄-kò)受著 (siū-tio̍h)校長遴選 (lîn-soán)事件 (sū-kiāⁿ)影響 (éng-hióng)一直 (it-ti̍t) (kàu)仝年 (kâng-nî)12月24號 (chiah)提著 (thê-tio̍h)教育部 (Kàu-io̍k-pō͘)核可 (he̍k-khó)連鞭 (liâm-mi)佇2019年1月8號上任 (chiūⁿ-jīm)但是 (Tān-sī)仝月 (kâng-goe̍h)15號因位 (in-ūi) (i)政府 (chèng-hú)公職 (kong-chit)期間 (kî-kan) (chhap) (tio̍h)兼職 (kiam-chit)情緒 (chêng-sū) (hō͘)監察 (Kàm-chhat)īⁿtân (hāi)移送 (î-sàng)公務員 (Kong-bū-oân)懲戒 (Têng-kài)委員會 (Úi-oân-hōe)心理 (sim-lí) (āu)hŏng (phòaⁿ)申誡 (sin-kài)

組織 (Cho͘-chit)[edit]

教學 (Kàu-ha̍k)單位 (Tan-ūi)[edit]

台灣大學攏總 (lóng-chóng)有11个學院 (ha̍k-īⁿ) (college), 3个專業 (choan-gia̍p)學院 (school),下跤 (ē-kha) (siat) ()56个學系 (ha̍k-hē), 133个研究所 (gián-kiù-só͘), 19个色博士 (sek-phok-sū)學程 (ha̍k-têng)

遮的 (Chia-ê)14个學院 (kap)專業學院分別 (hun-pia̍t) ():

 • 文學院 (Bûn-ha̍k-īⁿ)
 • 理學院 (Lí-ha̍k-īⁿ)
 • 社會 (Siā-hōe)科學 (Kho-ha̍k)ĪNN
 • 醫學院
 • 牙醫學 (Gê-i-ha̍k)專業學院
 • 藥學 (Io̍h-ha̍k)專業學院
 • 工學院 (Kang-ha̍k-īⁿ)
 • 生物 (Seng-bu̍t)資源 (Chu-goân)農學 (Lông-ha̍k)學院
 • 獸醫 (Siù-i)專業學院
 • 管理 (Koán-lí)學理 (Ha̍k-lí)
 • 公共 (Kong-kiōng)衛生 (Ōe-seng)學院
 • 電機自訊 (Chū-sìn)學院
 • 法律 (Hoat-lu̍t)學院
 • 生命 (Seng-bēng)科學ĪNN

過有 (Koh-ū)4个學院級 (ha̍k-īⁿ-kip)教學單位:

 • 國際 (Kok-chè)學院
 • 進修 (Chìn-siu)推廣 (Thui-kóng)學院
 • 創新 (Chhòng-sin)設計 (Siat-kè)學院
 • 共同 (Kiōng-tông)教育 (Kàu-io̍k)中心 (Tiong-sim)

研究 (Gián-kiù)重新 (Tiông-sin)[edit]

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

 1. 《2007年臺灣 (Tâi-oân)大學紹介 (Siāu-kài)