Tām-chúi-kūn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
1930年的淡水郡地圖

淡水郡 (Tām-chúi-kūn) (淡水郡; たんすゐぐん) ()台灣 (Tâi-oân) ()日本 (Ji̍t-pún)統治 (thóng-tī)時代 (sî-tāi) (ê) (chi̍t) (ê)行政區 (hêng-chèng-khu),佇1920 ()設立 (siat-li̍p)隸屬 (lē-sio̍k)台北州 (Tâi-pak-chiu)。淡水郡的郡役所 (kūn-ia̍h-só͘) (siat)佇咧 (tī-leh)淡水街 (Tām-chúi-ke)管轄 (koán-hat)淡水街,八里庄 (Pat-lí-chng)三芝庄 (Sam-chi-chng) (kap)石門庄 (Chio̍h-mn̂g-chng); ()對照 (tùi-chiàu)這馬 (chit-má)的行政區 (chiū)新北市 (Sin-pak-chhī)淡水區 (Tām-chúi-khu)八里區 (Pat-lí-khu)三芝區 (Sam-chi-khu)石門區 (Chio̍h-mn̂g-khu)