So͘-ò-kūn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

蘇澳郡 (So͘-ò-kūn) (蘇澳郡) ()台灣 (Tâi-oân) ()日本 (Ji̍t-pún)統治 (thóng-tī)時代 (sî-tāi) (ê) (chi̍t) (ê)行政區 (hêng-chèng-khu)隸屬 (lē-sio̍k)台北州 (Tâi-pak-chiu)。蘇澳郡的郡役所 (kūn-ia̍h-só͘) (siat)佇咧 (tī-leh)蘇澳街 (So͘-ò-ke)管轄 (koán-hat)蘇澳街 (kap)一个 ()街庄 (ke-chng)蕃地 (Hoan-tē); 若是 (nā-sī)對照 (tùi-chiàu)這馬 (chit-má)的行政區 (chiū)宜蘭縣 (Gî-lân-koān)蘇澳鎮 (So͘-ò-tìn)南澳鄉 (Lâm-ò-hiong)