Se̍k-chí-ke

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Ni Chiang-huai 1936c Xizhi Taipei.jpg

汐止街 (Se̍k-chí-ke) (汐止街) () ()1920 () (kàu)1945年中間 (tiong-kan)存在 (chûn-chāi) (ê)行政區 (hêng-chèng-khu),佇台北州 (Tâi-pak-chiu)七星郡 (Chhit-chheⁿ-kūn)管轄 (koán-hat)之下 (chi-hā)

伊的 (I-ê)行政 (hêng-chèng)範圍 (hoān-ûi)相當於 (siong-tong-î)今仔日 (kin-á-ji̍t)新北市 (Sin-pak-chhī)汐止區 (Se̍k-chí-khu)

大字 (Toā-jī)[edit]

汐止街下跤 (ē-kha) (ū)汐止 (Se̍k-chí)保長坑 (Pó-tiúⁿ-kheⁿ)鄉長厝 (Hiong-tiúⁿ-chhù)十三分 (Cha̍p-saⁿ-pun)橫科 (Hoâiⁿ-kho)空殼 (Khong-khok)kheⁿ白匏湖 (Pe̍h-pû-ô͘)樟樹灣 (Chiuⁿ-chhiū-oan)北港 (Pak-káng)社後 (Siā-āu)叭嗹港 (Pat-liân-káng)鵠鵠崙 (Khok-khok-lūn)茄苳跤 (Ka-tang-kha)石硿仔 (Chio̍h-kńg-á)羌仔寮 (Kiuⁿ-á-liâu)15 (ê)大字