Lāi-ô͘-chng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
內湖庄的地圖

內湖庄 (Lāi-ô͘-chng) (內湖庄) ()1920 () (kàu)1945年中間 (tiong-kan)存在 (chûn-chāi) (ê)台灣 (Tâi-oân)行政區 (hêng-chèng-khu)隸屬 (lē-sio̍k) ()台北州 (Tâi-pak-chiu)七星郡 (Chhit-chheⁿ-kūn)

大字 (Toā-jī)[edit]

內湖庄 (siat) (ū)11 (ê)大字; 南港三重埔 (Lâm-káng-saⁿ-têng-po͘)東新莊仔 (Tang-sin-chng-á)後山埤 (Āu-soaⁿ-pi)後山 (Āu-soaⁿ)四分 (Sì-pun)á南港舊 (Lâm-káng-kū)南港大 (Lâm-káng-toā)kheⁿ山豬窟 (Soaⁿ-ti-khut)北勢湖 (Pak-sè-ô͘)內湖 (Lāi-ô͘) (kap)新里族 (Sin-lí-cho̍k)