Tiong-kok thóng-it

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

中國 (Tiong-kok)統一 (thóng-it) (中國統一),屬於 (sio̍k-î)國家 (kok-ka)統一訴求 (sò͘-kiû) (ê) (chi̍t) (chióng)建立 (kiàn-li̍p)統一 (ê)華人 (Hôa-jîn)國家,實現 (si̍t-hiān)大一統 (tōa-it-thóng)主張 (chú-tiuⁿ)毋過 (m̄-koh) (tùi)這个 (chit-ê)概念 (kài-liām)各地 (kok-tē)中國人 (Tiong-kok-lâng) ()無仝 (bô-kāng)時期 (sî-kî) (ū)無仝的理解 (lí-kái)歷史 (Le̍k-sú) (siōng)中國政權 (chèng-khoân)統一,多數 (to-sò͘) ()北方 (pak-hong)政權統一南方 (lâm-hong)政權。現今 (Hiān-kim)主要 (chú-iàu)的 "中國統一" 是 (beh) ()中華 (Tiong-hôa)人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok)統治 (thóng-tī)中國大陸 (tāi-lio̍k)地區 (tē-khu) (kap)港澳 (Káng-ò)地區 (hām)中華民國 (Bîn-kok)統治的台灣 (Tâi-oân)地區統合 (thóng-ha̍p) (chò)一个統一的主權 (chú-khoân)國家佮國家政權,終結 (chiong-kiat) (chū)1946 () (kàu)1949年中國內戰 (Lāi-chiàn) (kap)1949年中共 (Tiong-kiōng)建政 (kiàn-chèng)造成 (chō-sêng)海峽 (hái-kiap)兩岸 (lióng-hōaⁿ)分地 (hun-tī)局面 (kio̍k-bīn)